KARLSKOGA

Allmänt

 

Verksamhetsberättelse 2018

 

Redovisning 2018

 

Verksamhetsplan 2019

 

Budget för 2019

 

Stadgar

 

Checklista

 

Föredragningslista

 

Vid SPF Seniorerna Karlskogas årsmöte på Solbringen, Karlskoga, tisdagen den 5 februari 2019 kl 14.30

 

1.      Mötets öppnande

2.      Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare samt 2 justeringsledamöter för årsmötet

3.      Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

Bildresultat för clipart free dokument4.      Fastställande av föredragningslista

5.      Behandling av styrelsens Verksamhetsberättelse 2018

6.      Revisorernas berättelse

7.      Beslut om resultat- och balansräkning 2018

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.      Beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer

10.    Behandling av motioner

11.    Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse

12.    Beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut

13.    Beslut om budget och plan för verksamheten år 2019

14.    Beslut om årsavgift för år 2020

15.    Beslut om antalet styrelseledamöter

16.    Val av ordförande

17.    Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

18.    Val av revisorer och ersättare

19.    Val av ombud och ersättare till distriktsstämma

20.    Val av våra ledamöter och ersättare Kommunala pensionärsrådet, KPR

21.    Beslut om antal ledamöter i valberedningen

22.    Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen

23.    Övriga frågor

24.    Avslutning

 

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för SPF Seniorerna Karlskoga, får härmed avge följande berättelse om verksamhet och förvaltning under arbetsåret 1 januari – 31 december 2018.

 

Styrelse:

Ordförande                                                                  Siv Kanon

Vice ordförande                                                           Per Aspeli

Sekreterare                                                                  Gunnel Carlstedt

Kassör                                                                          Leila Raudsaar

 

Övriga ordinarie ledamöter                                         Lena Kinell

Sten-Åke Bengtsson

                                                                                     Valter Jehrn

                                                                                     Curt Konradsson

                                                                                     Marianne Leijder

                                                                                     Anders Lindbäck

                                                                                     Gunnel Ringman

                                                                                    

Revisorer                                                                     Ulla Nilsson och Jan Hammarstedt

Revisorsersättare                                                         Arne Danielsson

 

Valberedning                                                                Styrelsen (uppdrag av årsmöte)

 

Kommunens pensionärsråd

Ordinarie                                                                     Britt-Marie Danielsson och Berit Greek

Ersättare                                                                      Jan-Olof Forsling och Agneta Wästbjörk

 

Informationsansvarig                                                  Siv Kanon

Ansvarig utgivare för Månadsnytt                              Siv Kanon

 

Medlemmar

Uppbörden av medlemsavgifter sker centralt på förbundet.

Medlemsavgiften är 240 kronor varav avgiften till förbundet är 130 kronor per medlem och distriktet 35 kronor per medlem. Kvarstår intäkt på 75 kronor per medlem till föreningen. En höjning med 30 kronor sker från 1 januari 2019. Höjningen gäller till förbundet. Nya avgiften blir då 270 kronor.

 

Medlemsstatistik:

Ingående 1 januari 2018                1 009

Nya medlemmar                                   26

Avlidna                                                -53

Övrigt, avregistrerade                          -19

Utgående 31 december 2018            963

Förändring i antal                               -46

Förändring i %                                 -4,56

 

 

Medlemsantalet utgående 31 december är 963.

 

Medlemsavgifter

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+240 000

+238 080

-1 920

Kostnader

-166 000

-163 845

+2 155

Netto

+74 000

+74 235

+235

 

Avgiften till distrikt och förbund är beräknad på antalet medlemmar den 1 januari 2018 och utgör 166 485 kronor.

 

Funktionärer

Funktionärer

Budget

Bokslut

Avvikelse

Kostnader

-14 000

-12 061

+1 939

Netto

-14 000

-12 061

+1 939

 

Här bokförs kostnaderna för styrelsesammanträden och revision samt omkostnadsersättningen till styrelseledamöterna och valberedningen. Omkostnadsersättningen är för att täcka kostnaderna för bl a telefon och resor. Inga arvoden utgår. Ingen valberedning under året.

 

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden: 17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 27 juni (extra möte), 12 september, 10 oktober, 7 november och 5 december.

 

Årsmöte 6 februari 2018

Ordinarie årsmöte hölls på Solbringen den 6 februari kl. 14.30. Närvarande 67 medlemmar.

Gunnel Ringman och Sten-Åke Bengtsson förrättade parentationen över de medlemmar som avlidit under året. En tyst minut hölls och därefter sjöngs traditionsenligt psalmen “Härlig är jorden”. Så vidtog årsmötesförhandlingar. Till mötesordförande valdes Agneta Wästbjörk.

För underhållningen svarade Per Henning.

 

Kommunala Pensionärs Rådet, KPR

SPF-seniorernas ordinarie representanter är Britt-Marie Danielsson och Berit Greek. Ersättare är Jan-Olof Forsling och Agneta Wästbjörk.

 

Fyra möten har ägt rum under året, två på våren och två på hösten. Återkommande frågor har berört byggnationer, restaurangerna på Nickkällan, Solbringen och Bergmästaren, Äldre-planen, hemtagningsteamet, aktiviteter på vårdboenden.

Rapporter från varje möte har publicerats i Månadsnytt under året. Protokollen från KPR finns även på kommunens hemsida.

 

Distriktsstyrelsen i Örebro

Den 28 mars hade distriktet sin årsstämma. Stämman var förlagd till Örebro.

Från Karlskoga deltog 9 personer.

 

Som gästföreläsare hade inbjudits förbundets generalsekreterare Peter Sikström som tog upp aktuella frågor inför valet. Peter Sikström gick ganska grundligt igenom de frågor som SPF Seniorerna särskilt vill lyfta fram. Det gäller ekonomin för pensionärerna, boendet och vård och omsorg.

 

Ordföranden Gunilla Wernerström omvaldes. Från SPF Seniorerna Karlskoga invaldes Per Aspeli. Siv Kanon är vald på ytterligare ett år. Jan-Olof Forsling avgick som valberedare.

 

Efter stämman underhöll tre damer från Musikhögskolan i Örebro med sång och musik.

 

 I övrigt har distriktet inbjudit till diverse inspirationsdagar. Allt för att ge föreningarna verktyg för att i föreningarna ha program som lockar nya medlemmar och för att behålla de som redan medlemmar.

 

Expedition

Samordnare: Gunnel Carlstedt

Övriga funktionärer och ersättare: Ulla Asp, Gunn Andersson, Agneta Lautmann, Kerstin Hjersing, Sussi Larsson, Marita Björndahl.

 

Föreningens expedition på Solbringen har varit bemannad måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00 – 12.00. Expeditionen har varit öppen 8 januari - 12 juni samt 16 augusti - 11 december 2018.

 

Expedition

Budget

Bokslut

Avvikelse

Kostnader:

 

 

 

Kontorsinventarier

-1 000

-10 584

-9 584

Förbrukningsmaterial

-400

0

+400

Kontorsmaterial

-6 300

-8 804

-2 504

Telefon och datakommunikation

-10 000

-10 832

-832

Portokostnader

-15 000

-8 439

+6 561

Uppvaktning, födelsedagar

-5 000

-3 142

+1 858

Externa tjänster, Visma bokföring

-1 400

-1 458

-58

Bankkostnader

-900

-909

-9

Summa kostnader

-40 000

-44 168

-4 168

 

Expeditionen fick byta lokal under året. Flytten gick till fd receptionen på Solbringen i april. Lokalen har ett bra läge bredvid restaurangen.

 

Telefon Telia Bredbandsavtal företag. Portokostnaden är också en tung kostnadspost.  Månadsnytt, ca 500 st, till landsbygdsmedlemmarna per post en minskning med ca 300 st p.g.a. att brevduvor finns för vissa områden på ”landet”. Brevduvorna gör ett fantastiskt jobb med utdelningen av Månadsnytt. I vissa områden i tätorten har det även blivit svårt att distribuera för brevduvorna p.g.a. portkoder i många hyresfastigheter. Inbetalningskorten gällande medlemsavgiften sker genom förbundet så kallad Central uppbörd utan kostnad.

 

Skärmarna som används vid utställningar uppdaterades och fräschades upp, kostnad 2 200 kronor.

 

Försök att åtgärda gamla projektorkanonen misslyckades, vilket medförde att en ny inköptes. Kostnaden för ny projektor uppgick till 7 490 kronor.

 

Textruta:  Födelsedagsuppvaktningar

Födelsedagsuppvaktningar sker för de som fyller 75, 80, 90, och 100 år. 75- och 80-åringar uppvaktas med gratulationskort. 90- och 100-åringar uppvaktas med blommor och besök om så önskas. Annars får de sig tillsänt ett brev med blomstercheckar på samma summa. En kommitté bestående av: Birgitta Eriksson, Gunnel Carlstedt och Mona Holmlund har skött besöken och breven med blomstercheckar.

 

Hemsidan

Föreningen har två hemsidor, en ”lokal” med adressen www.spfkarlskoga.se och en

”regional” som är organiserad av riksorganisationen. Den senare är inte aktualiserad.  

Webbredaktör och ansvarig utgivare Christer Lasson.

Bildresultat för dator clipart

Hemsidans innehåll

Flik                      Underrubrik

Startsida

Verksamhet    Almanackan

Resor

Aktiviteter

Lördagsträffen

Månadsmöten

Vetgiriga veteraner

Cirkelverksamhet

Sport och friskvård

Reserabatter

Allmänt        Verksamhetsberättelse 2017

Redovisning 2017

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018

Stadgar (pdf-fil)

Checklista

Funktionärer

Lathunden (Samma som pappersutgåvan)

Medlemskap

Månadsnytt (pdf-filer)

Protokoll (kräver lösenord)

Almanackan (länk till Verksamhet)

Resor (länk till Verksamhet)

Vår historia

Senioren (länk)

SPF distrikt (länk)

SPF riks (länk)

Bilder

Bildspel

 

Almanackan fräschas upp månadsvis och andra sidor aktualiseras vid behov.

På startsidan finns en ”flash” med tips om en närliggande aktivitet.

På bildsidan läggs successivt in bilder från olika SPF-aktiviteter och på bildspelssidan finns

bildspel t ex från SPF-resor.

 

På startsidan finns en räknare på antal besökare till hemsidan. Sidan har haft totalt 11 386

unika besökare. Besöksfrekvensen varierar under olika perioder och är i genomsnitt 3 per dag.

Lägst månadssiffra har juli med 50 besök och för september till november det senaste året

ligger månadssiffran på ungefär 125 besök.

 

Lathunden

Ansvarig utgivare vakant. Dock har Tore Olsson och Hans Karlsson oförtrutet jobbat fram och distribuerat Lathunden.

 

Lathunden

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter, annonser

+45 000

+44 600

-400

Kostnader, tryck

-13 000

-12 500

+500

Netto

+32 000

+32 100

+100

 

Lathunden ger föreningen ett ekonomiskt tillskott tack vare annonserna som uppgick till 82 st

 

Medlemstidningen Månadsnytt

Ansvarig utgivare: Siv Kanon

 

Redaktionskommittén har under året bestått av Birgitta Hede, Per Aspeli, Majken Lasson, Eva Sandström och Jan Sjögren. Per Aspeli har varit ansvarig för annonserna och Jan Sjögren har sett till att vi har bra foton.

 

Månadsnytt har under året utkommit med åtta nummer, fyra på våren och fyra på hösten, 2 nummer 12 sidor, 5 nummer 16 sidor, varav 1 färgnummer, och 1 nummer 20 sidor i färg. I nr 5 slog vi på stort med 8 sidor i färg. Ambitionen har varit att tidningen ska spegla föreningens mål och verksamheter. Medlemmarna får viktig föreningsinformation bl.a. i Almanackan, som ständigt uppdateras. Reportage och reseberättelser liksom kåserier och gåtor är stående inslag.

 

Vi införde för några år sedan ”Fria Ord” där medlemmarna kan uttrycka sina åsikter, något som dock utnyttjas alltför sällan.

 

Bo Spåre på Karlskoga Grafiska gör en ovärderlig insats beträffande typografi och layout. Ett tack ska också riktas till de företag som valt att annonsera i tidningen.

 

 

Månadsnytt

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter, annonser

+15 000

+16 980

+1 980

Kostnader

-41 000

-42 350

-1 350

Netto

-26 000

-25 370

+630

 

Tacksamt, annonsintäkter blev något högre än budgeterat. Tryckkostnaden uppgick till 40 350 kronor. Nettokostnaden per tidning uppgick till ca 3:30 kronor.

 

Textruta:  Månadsmöten

Samordnare: Siv Kanon och Marianne Leijder.

Funktionärer: Siv Kanon, Marianne Leijder, Anders Lindbäck, Valter Jehrn, Gunn Andersson, Anita Karlsson.

Lottförsäljare: Valter Jehrn

Biljettförsäljare: Gudrun Asp, Kerstin Micic och Leila Raudsaar.

 

Det gångna året har bjudit på 9 möten inkl. årsmötet enligt principen tisdag i första jämna vecka i aktuell månad. Mötena har besökts av mellan 40 och 70 medlemmar.

 

                            Program:

Januari                 Tore Kjäll                                       Tore ledde allsången när vi sjöng och dansade ut

                                                                                     julen. Fiskdamm, kluriga gåtor och andra trevliga

                                                                                     inslag.

Februari               Per Henning                                   (Årsmöte) Per spelade synt och sjöng bl a Sven-

                                                                                     Ingvars, Elvis-medleyn och Taubemelodier.

Mars                    Allan Hede och                              Allan visade bilder från tidigare resor. Allan och

                            Britt Strinnholm                            Britt informerade om planerade resor. Förslag

                                                                                     på nya resmål diskuterades.

April                    Maria Malmsten och                     Maria och Katarina berättade om hur äldrevården

                            Katarina Olsson                            i Karlskoga är organiserad och fungerar.

                            Leif Lindén och                             Musikunderhållning med Leif Lindén på gitarr

                            Bo Röös                                           och Bo Röös på dragspel.

Maj                      Lars Bergström och                      Lars sjöng till ackompanjemang av Christina

                            Christina Persson                          på keybord.

September           Nattsudd, Kent Olsson                  Kent spelade gitarr och sjöng dansbandsschlagers

                            och Christer Dalberg                    och Christer kompade på dragspel.                           

Oktober               Hässleby-Anders                           Anders bjöd på instrumental musik, egen sång av

                                                                                     välkända melodier som lockade till allsång.

Oktober               Lennart Erlandsson                      Enmansorkestern Lennart Erlandsson spelade och

                                                                                     sjöng välbekanta melodier som inbjöd till dans.

November           Sölve Berglund                              Sölve underhöll med sång och musik.

 

Månadsmöten

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+22 000

+17 778

-4 222

Kostnader

-32 000

-21 169

+10 831

Netto

-10 000

-3 391

+6 609

 

Intäkterna består av bidrag med 2 100 kronor, serveringsintäkter 11 640 kronor och lotteriintäkter netto 4 038 kronor. Större kostnader är bl a inköp av bröd, smörgåsar uppgick till 9 751 kronor, omkostnader för underhållning 9 861 kronor inkl. gåvor (blommor) och annonsering 1 557 kronor. Under månadsmöten bokförs även kostnaden årsmötet. Verksamhetsberättelsen trycktes i egen regi på vår expedition.

 

 

Vetgiriga Veteraner

Samordnare och programansvariga: Gunnel Ringman och Sten-Åke Bengtsson.

Textruta:

Under det gångna året har vi haft åtta träffar den tredje tisdagen i aktuell månad.  Mötena har hållits i Solbringens matsal.

Deltagarantalet har varierat mellan ca.30 till ca 90 medlemmar.

 

Funktionärer har varit Lillemor Adrian, Britta Kärnhed, Sinikka Westberg.

 

Program:

Januari                 Ulla Jansson. Vilka var de?

Februari               Sune Eriksson. Från eldvakt till Nobels fredspris. 

Mars                    Eva Dällerud. Jag, mamma och Förintelsen.

April                    Görgen Johansson. Saab Dynamics nu och i framtiden.

September           Lars Forsman. Möten i livet.

Oktober               Roland Ekelund. Äventyr i Sydafrika.

November           Ulla Jansson. Berättelsen om Gustav Teodors handelsbod Näbben.  

December            Karlskoga lucia med tärnor, Kördelux och Hans Jonsson. Sång, musik och diktläsning.

 

Vetgiriga Veteraner

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+16 000

+15 500

-500

Kostnader

-18 000

-14 357

+3 643

Netto

-2 000

+1 143

+3 143

 

Intäkterna består av bidrag med 2 100 kronor och serveringsintäkter med 13 400 kronor. Kostnaderna inköp av bröd och kaffe 7 640 kronor, omkostnader för föredragshållare och underhållning 5 304 kronor inkl. gåvor (blommor)och annonsering 1413 kronor.

 

Funktionärsträff 27 september

Årets funktionärsträff samlade 35 funktionärer och hölls på Solbringen Ordförande Siv Kanon och övriga i styrelsen, Månadsnytt, expeditionen och KPR berättade kort om sina uppgifter. Sen blev det dags för fika och underhållning, B-O Söderberg underhöll med musik och sång.

 

Intäkten ett kulturbidrag från Studieförbundet Vuxenskolan. Kostnaden för Funktionärsträffen med kaffe, tårta, lotterivinster och underhållning uppgick till 1 975 kronor.

 

Klubbfester, funktionärsträffen

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter, bidrag

0

+300

+300

Kostnader

-6 000

-1 975

+4 025

Netto

-6 000

-1 675

+4 325

 

Friskvård

Samordnare: Lena Kinell.

Under rubriken friskvård samlas en rad aktivBildresultat för clipart gymnastikiteter nedan. Alla grupperna sköter tillsammans med sina ledare sina aktiviteter själva.

 

Biljard. Gunnar Eriksson har varit ansvarig. En grupp om 4-5 personer träffas för biljardspel på Solbringen två gånger i veckan (tisdag och fredag). Den sista fredagen i månaden går man oftast ut på någon restaurang för gemensam lunch. Biljard ger motion, om än lindrig sådan, och god social gemenskap. Nya deltagare är mycket välkomna.

 

Bowling. Ett 30-tal medlemmar, både herrar och damer, deltar regelbundet i pensionärsbowlingen i Karlskoga. De ingår i Pensionärernas bowlingklubb, PBK Strike, som har ca 120 medlemmar, och är öppen för alla pensionärer, organiserade såväl som icke organiserade. Man bedriver en omfattande tävlingsverksamhet. Bertil Dunby har varit SPF:s kontaktman.

Ur friskvårdssynpunkt är bowlingen ett bra motionsalternativ under höst- och vintersäsongen och skapar en social samvaro med andra pensionärer. Spelet kan bedrivas högt upp i åldrarna och är inte så lätt som det ser ut men liksom i alla andra sporter, övning ger färdighet.

 

Bridge. Många medlemmar spelar bridge. Fyra grupper spelar vid fyra tillfällen varje vecka. Ledare är Sven Olsson, Nils-Holger Adolfsson, Ingmar Carlsson och Johan Essén. Vid speltillfällena spelas i allmänhet vid 4 bord, d.v.s. 16 deltagare, i någon grupp 20 deltagare. Vid behov tar man in reserver som vartefter slussas in i verksamheten.

 

Easyline (träning kondition och styrka) på Träningslagret. Under året har man haft fem träningsgrupper som samlat totalt ca 120 deltagare. Grupperna är öppna för alla pensionärer, organiserade såväl som icke organiserade. Två personer administrerar verksamheten, Ingalill Ericson och Ulla Forsling. En mycket uppskattad aktivitet varigenom vänner och bekanta hela tiden fyller på grupperna.

 

Internationell dans. Ca 14 deltagare har samlats varje fredag kl 9.30 på Nickkällan för att dansa internationella danser. Det innebär förutom fysisk träning även nyttig "hjärngympa", då det gäller att hålla reda på alla turer i dansen. Därtill glad stämning och trevlig social gemenskap. Ledare är Birgitta Nyqvist.

 

Min musik. 4-6 deltagare träffas en gång per vecka, torsdagar kl 10-12, på Träffen för att under Agneta Lautmanns ledning lyssna på musik, prata om tonsättarna och bakgrunden till musiken. Medlemmarna väljer och presenterar själva det som spelas. Varje medlem står för ett musikprogram under terminen och berättar något om tonsättare, dirigenter och solister.

 

Sittgymnastik Solbringen. Ca 18 deltagare samlas tisdagar kl 10.00. Lili-Ann Regestad leder den fysiska träningen som också innebär en trevlig social samvaro.

 

Stickkafé. Varannan måndag, ojämna veckor, samlas ca 10 damer kl 14-16 till stickkafé på Träffen. Under året har vi stickat, broderat, virkat och pratat och många skratt har det blivit. Det finns plats för fler som vill ha trevligt, alla är välkomna för en trevlig stund. Ledare är Inger Blomkvist. Se hela bilden

 

Trafik och Säkerhet

Ansvarig: Per Aspeli

Eftersom vår förening är medlem i Karlskoga Trafiksäkerhetsråd (KTSR) och Per är tillika

ordförande i Försvarets Motorklubb (FMK) i Karlskoga, så har han dels deltagit i ett KTSR

medlemsmöte och dels varit Funktionär vid St Villingens rastplats en dag. Dessutom har våra medlemmar deltagit i en bilskolekväll på Solbringen med temat ”Trafiksäkerhet”.

Några SPF Seniorernas medlemmar har deltagit i av FMK anordnade besök, vid Viréns Bil AB i Karlskoga, Rundradiomuseet/Motormuseet/Industrimuseet i Motala och Sjöparken/Skomuseet i Kumla samt Hembygdsmuseet/Båttur med Wettervik/Stjärnhovs slott i Askersund.

 

Per bidrog i Månadsnytt nr 6 med en artikel ”Mörkret smyger sig på” och i nr 8 med en artikel om ”Jul-Ljus-Brand”. Per har deltagit i NTF ”utbildning för Trafikombud 2018” i Örebro. Per är även verksamhetsansvarig för Trafik och Säkerhet i distriktet. Han delger alla medlemmar i distriktet information om bl a Mörker- och Brandskydd genom infobladet ”Hänt och Händer”. 2019 kommer Per att rapportera om ytterligare tips.

 

Mässor och utställningar

Ansvarig: Curt Konradsson

Vi har under år 2018 medverkat med utställnings-skärmarna, som under maj genomgick en totalrenovering med stor hjälp av Marianne Leijder, och information vid följande aktiviteter:

-        Den 30 april – 7 maj fanns vi på Biblioteket.

-         Den 8 maj deltog vi i Seniorevent på Folkets Hus.

-         Vi deltog med utställningen vid Kulturkalaset vid Bofors Station den 26 maj.

-        Vid funktionärsträffen på Solbringen 27 september var skärmarna på plats.

-        Den 3 oktober medverkade vi vid äldredagen i Folkets Hus.

 

Aktiviteter

Sektioner inkl aktiviteter

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter, bidrag SV

+1 000

+1 020

+20

Kostnader

-2 000

-1 160

+840

Netto

-1 000

-140

+860

 

Här bokförs kostnader och intäkter för bl a friskvård, och olika former av aktiviteter, trafik, studieverksamhet.

 

Vi betalar medlemsavgift till Karlskoga Trafiksäkerhetsråd 100 kronor och till Möckelnföreningar 100 kronor.

 

Flera lyckade satsningar och aktiviteter bl. a. ”Äta bör man … och gärna tillsammans”. Fler aktiviteter se under rubriken Friskvård.

Många av aktiviteter är ekonomiskt självfinansierade.

 

Verksamhet på Träffen

Träffen

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter från verksamheten, hyror

+8 000

+9 705

+1 705

Kostnader för verksamheten

-2 000

-1 108

+892

Lokalkostnader

-35 000

-33 548

+1 452

Netto

-29 000

-24 951

+4 049

Träffen hyr lokal på Hotellgatan 10 av HSB. Hyreskostnaden uppgick till 32 721 kronor under året.

 

I lokalen försiggår många aktiviteter bl.a. Konstcirkel, Min musik, Mervetarna, Kuggarna, Bridge, Schack, Stickcafé och Munskänkarna. Lokalen har även hyrts av andra föreningar och medlemmar. Totalt för uthyrning inkomst 7 880 kronor.

 

Resor

Ansvariga: Siv Kanon, Allan Hede, Britt Strinnholm och Gunnel Carlstedt.

 

Under 2018 har resegruppen arrangerat 3 medlemsmöten och genomfört 8 resor. 2 planerade resor fick ställas in på grund av för få deltagare (utflykten till Fasaskogen och julmarknadsresan till Wadköping).

 

Tidpunkt            Resmål/möte                                  Rapport              Månadsnytt

9/1                       Julkul (extra månadsmöte)             44 deltagare        Nr 1 sid 6-7

6/3                       Månadsmöte om resor                     47 deltagare        Nr 3 sid 6-8

11/3                     Läderlappen, W.Opera                    27 deltagare        Nr 4 sid 9

15/4-16/4             Mamma Mia The party                   12 deltagare        -

17/5                     Tåkern/Omberg                               20 deltagare        Nr 6 sid 10

16/6                     Munkfors/Ransäter                         20 deltagare        Nr 5 sid 14-15

26/5 - 2/6             Sankt Petersburg m.m.                    15 deltagare        Nr 5 sid 6-8

30/6                     Värmlänningarna, Ransäter            15 deltagare        -

15/10                   Planering långresa 2019                  15 deltagare        Nr 8 sid 4

20/10                   Lerbäcksteatern                               20 deltagare        Nr 8 sid 9

11/11                    Something Rotten, W.Opera           27 deltagare        Nr 8 sid 9

 

Utöver nämnda resor har resegruppen via Månadsnytt informerat om resor arrangerade av distriktet och några utvalda reseföretag.

 

 

Reseverksamhet

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+50 000

+69 460

+19 460

Kostnader

-50 000

-66 619

-16 619

Netto

0

+2 841

+2 841

 

MC900360814[1]Finansiering

Finansiering

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

0

0

0

 

Företagskonto och ett placeringskonto finns med fria uttag. Under året öppnades även ett Swishkonto.

 

I balansräkningen kan man utläsa i detalj föreningens banktillgodohavanden mm. Resultat- och balansräkning redovisas på sidorna 12 och 13.

 

 

 

Slutord

Det 41:e verksamhetsåret har slutförts. Våra medlemmar har bjudits på ett varierat program på Månadsmöten och Vetgiriga Veteraner. Månadsnytt, vår förenings egna tidning har utkommit med åtta nummer, några i färg, alla nummer med trevliga och intressanta reportage. Annonsering i tidningen har bekostat en del av tryckningen. Därför är det viktigt att vi gynnar våra annonsörer när vi kan, vill och har tillfälle. Vår redaktion har sett till att våra olika arrangemang förutom att finnas i Månadsnytt också har meddelats genom annons i våra lokaltidningar, Karlskoga Tidnings och Kuriren, under föreningsmeddelande och ofta som reportage efter genomförandet. Hemsidan har som tidigare varit proffsigt uppdaterad och har haft många besökare. Lathunden, en katalog över för oss medlemmar viktiga adresser har tilldelats våra medlemmar. Våra duktiga och energiska brevduvor har troget burit ut Månadsnytt och Lathunden. Ett arbete som vi är mycket tacksamma för, Det har sparat pengar som vi kunnat satsa på engagemang.

 

En träff för våra duktiga funktionärer, Funktionärsträffen, hölls i september på Solbringen. Funktionärerna fick tillfälle att presentera sig för varandra och sedan blev det tårtkalas. Årsmötet hölls i februari. Vår föreningslokal Träffen har haft diverse aktiviteter. Lokalen har även hyrts ut till andra föreningar

 

Friskvården har genom att vi på nästan varje Månadsmöte eller på Vetgiriga Veteraner avbrutit för ca fem minuters gympa, valfritt stående eller sittande. En utflykt till Tåkern och Omberg i maj under ledning av Britt Strinnholm och en i juni till Munkfors och Ransäter under ledning av Allan Hede.

 

Vi har haft en resekommitté bestående av fyra personer. Trevliga och intressanta resor har erbjudits och genomförts både i föreningens egna regi och distriktets regi. Resekommittén bjöd även på ett program på hemmaplan med jul-kul efter jul.

 

Våra medlemmar har fått viktig information om Trafik och Säkerhet.

 

Vi har varit värdar för kulturrundan på Solbringen. Likaså har vi deltagit i Föreningsdagen vid Bofors station och Anhörig- och Äldredagen i Folkets hus med vår utställning och informationsbord.

 

Expeditionen har varit bemannad fyra dagar i veckan. Jubilarer har gratulerats med kort och blommor.

 

Föreningen har genom styrelsen och KPR bevakat och reagerat på våra äldres situation så att pensionärstiden ska bli positiv och innehållsrik.

 

SPF Seniorerna har jämte övriga pensionärsföreningar varit inbjudna till Karlskoga kommun för att diskutera hur vi äldre vill ha vårt boende i framtiden. Diskussionerna ledde till en enkät som besvarades av personer från 55 och uppåt.

 

Vi vill till sist passa på att tacka alla funktionärer som ställt upp och servat vår förening på ett så föredömligt sätt. Vi ser fram emot 2019 och ett nytt spännande verksamhetsår.

 

Styrelsen

 

Ekonomisk redovisning 2018

 

Balansräkning

 

Tillgångar

2018-12-31

2017-12-31

Fordringar (1)

1 700:00

0:00

Förskott (2)

4 500:00

8 400:00

Kassa

1 562:00

1 025:00

Swedbank 914 866 141-7

7 643:09

11 946:59

Swedbank placeringskonto

185 508:55

185 868:55

Summa tillgångar

200 913:64

207 240:14

 

 

 

Skulder och eget kapital

 

 

Skuld, förbetalda medlemsavgifter

0:00

240:00

Kortfristiga skulder (3)

600:00

5 250:00

Eget kapital

201 750:14

208 409:28

Årets resultat

-1 436:50

-6 659:14

Summa skulder och eget kapital

200 913:64

207 240:14

 

1) Fordringar: Kundfordringar 800 kronor, fordringar bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan 900 kronor.

2) Förskott: Inköp av frimärken p.g.a. ev. portohöjning.

3) Skuld: Studiecirkelbidrag från Studieförbundet Vuxenskolan till Min musik, Agneta Lautmann.

 

Resultaträkning

 

Verksamhetens intäkter:

Not

 

Medlemsavgifter

 

238 080:00

Avgår avgifter till distrikt och förbund

 

- 163 845:00

Deltagaravgifter resor, arrangemang

 

69 460:00

Övriga intäkter

1

105 883:00

Summa intäkter

 

249 578:00

 

 

 

Verksamhetens kostnader:

 

 

Researrangemang, aktivitet

 

- 66 619:00

Övriga verksamhetskostnader

2

-184 395:50

Summa verksamhetens kostnader

 

- 251 014:50

Verksamhetens resultat

 

-1 436:50

Finansiella kostnader och intäkter

 

0:00

Resultat efter finansiella poster

 

-1 436:50

Årets resultat

 

-1 436:50

 

 

Resultaträkning per resultatenhet

 

Resultatenhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

Medlemsavgifter

238 080:00

-163 845:00

74 235:00

Funktionärer

0

-12 061:00

-12 061.00

Expedition

0

-44 167:50

-44 167:50

Lathunden

44 600:00

-12 500:00

32 100:00

Månadsnytt

16 980:00

-42 350:00

-25 370:00

Månadsmöten

17 778:00

-21 169:00

-3 391:00

Vetgiriga Veteraner

15 500:00

-14 357:00

1 143:00

Klubbfester, funktionärsträff

300:00

1 975:00

-1 675:00

Sektioner, aktiviteter

1 020:00

-1 160:00

-140:00

Träffen, verksamhet

9 705:00

-1 108:00

8 597:00

Träffen, lokal

0

-33 548:00

-33 548:00

Researrangemang gm resegruppen

69 460:00

-66 619:00

2 841:00

Summa verksamhetens resultat före finansiella poster

413 423:00 

-414 859:50

-1 436:50

Finansiella kostnader och intäkter

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

413 423:00

-414 859:50

-1 436:50

Årets resultat

 

 

-1 436:50

 

 

Specifikation till noter i resultaträkning

Not 1

Övriga intäkter:

Bidrag                                                           6 270:00

Annonsintäkter                                           61 580:00

Uthyrning                                                     7 880:00

Inträde, servering, lotterier                         30 153:00

 

Not 2

Övriga verksamhetskostnader:

Lokalhyra                                                   32 721:00

Förbrukningsinventarier                             11 133:00

Förbrukningsmaterial                                   8 893:00

Kurs- och resekostnader                               3 000:00

Annonsering                                                 3 101:00

Tryckkostnader                                           53 050:00

Representation, uppvaktning, gåvor             9 449:00

Kontorsmaterial                                            8 804:00

Tele och datakommunikation                     12 289:50

Porto, posten                                                 8 439:00

Bankkostnader                                                 909:00

Externa tjänster, kostnader                         11 207:00

Medlemsavgift andra organisation                  200:00

Omkostnadsersättning funktionärer             8 500:00

Omkostnadsersättning underhållning         12 700:00

 

 

 

 

 

Styrelsens förberedande förslag, som i fråga om punkt 1 – 5 redovisas i Verksamhetsberättelsen som underlag för val på årsmötet. Ingen valberedning vald, styrelsens uppdrag.

Resterande förslag väljs (fastställs) av styrelsen för att sedan redovisas i Lathunden.

(I Lathunden anges lämpligen även tidpunkt för mötena, t.ex. Månadsmöten.)

 

1.                     Antal styrelseledamöter, stadgeändring – styrelsens förslag

Antalet styrelseledamöter skall vara 11. En mandatperiod av 2 år tillämpas om möjligt med nyval (omval) av halva styrelsen varje år. Dock väljs ordförande för ett år i taget.

 

1.                     Ordförande

Siv Kanon                  Omval – 1 år

 

2.                     Övriga styrelseledamöter

Anders Lindbäck       Omval – 2 år

Marianne Leijder       Omval – 2år

Gunnel Carlstedt        Omval – 2 år

Ulf Palmér                 Nyval – 2 år

Gunn Andersson        Nyval – 2 år

Per Aspeli                  Vald till 2020

Leila Raudsaar           Vald till 2020

Valter Jehrn                Vald till 2020

Sten-Åke Bengtsson  Vald till 2020

Gunnel Ringman        Vald till 2020

 

 

3.                     Revisorer och revisorsersättare

Revisorer

Ulla Nilsson                                           Omval – 1 år

Marie-Louise Nauclér                            Nyval – 1 år

Ersättare

Vakant

 

 

4.                     Kommunens pensionärsråd (våra representanter)

Ordinarie

Britt-Marie Danielsson                          Omval – 1 år

Berit Greek                                             Omval – 1 år

 

Ersättare

Jan-Olof Forsling       Omval – 1 år

Vakant                       

 

 

 

Verksamhetsplan 2019

Så här säger förbundet: SPF Seniorernas ledord är INFLYTANDE, VALFRIHET, LIVSKVALITET. Detta ska genomsyra allt vårt arbete på riksplanet, i distrikt och i föreningar.

Så här säger distriktet: TILLSAMMANS FÖR ETT RIKARE SENIOR-Glad person m uppåtg kurva

LIV.

 

§ 2 Ändamål (enligt våra stadgar)

Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att

·     informera medlemmarna i frågor som berör dem

·     verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna

·     tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR

·     aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap

·      i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

 

Hur når vi målen – medlen

·     Erbjuda medlemmarna god och nyttig information och verka för ett varierat och intressant program vid våra Månadsmöten och Vetgiriga veteraner. Vår tidning Månadsnytt, som utkommer med 8 nummer, innehåller olika erbjudanden om resor, aktiviteter, reportage mm. Lathunden, med mycket nyttig information, annonsörer som erbjuder sina tjänster och produkter även vissa ger rabatt, ska tillställas våra medlemmar. Erbjuda våra medlemmar en aktuell och informativ Hemsida som också lockar nya medlemmar.

·     Verka för ökad gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna genom att fortsätta att ordna gemensamma ”äta bör man … och gärna tillsammans”, utflykter, fortsätta och vara med och synas vid olika gemensamma aktiviteter som ordnas av olika organisationer där vi har gemensamt budskap. Vi kommer att vara lyhörda och fånga upp medlemmarnas behov och önskemål om utbildning, aktiviteter och funktionärsarbete. En årlig Funktionärsträff ska ordnas för alla funktionärer inklusive brevduvorna.

·     Tillvarata medlemmarnas/pensionärernas intressen på det lokala planet genom bl.a. deltagande i KPR (Karlskoga Pensionärsråd), att fortsätta delta i arbetsgruppen ihop med kommunen med att ta fram underlag för äldres boende, erbjuda t.ex. friskvård, som motion, easyline, bridge, stickcafé mm. Likaså erbjuda studiecirklar som väcker, roar och fördjupar våra sinnen samt information om trafik- och säkerhet bl. a. genom KTSR (Karlskoga Trafiksäkerhetsråd).

·     Aktivt verka för att locka nya medlemmar bland nyblivna pensionärer. Presentera vår förening och verksamhet genom t.ex. vår utställning på olika platser, synas och höras i ”offentliga rummen” och sända välkomstbrev. Föreningens ryggrad är medlemmarna.

·     Samverka i distriktets olika strategier/projekt och vara representerade i distriktsstyrelsen i Örebro.

·     Verka för att lokalen Träffen på Hotellgatan användes för egna och olika föreningar som erbjuder intressant verksamhet.

Förhoppningsvis vill vi att alla medlemmar kan finna något som passar dem.

 

Styrelsen

 

Budgetförslag 2019

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter:

 

 

Medlemsavgifter

 

257 000

Avgår avgifter till distrikt och förbund

 

-187 000

Deltagaravgifter resor

 

70 000

Övriga intäkter

 

106 000

Summa intäkter

 

246 000

 

 

 

Verksamhetens kostnader:

 

 

Researrangemang

 

-70 000

Övriga verksamhetskostnader

 

-194 000

Summa kostnader

 

-264 000

Verksamhetens resultat

 

-18 000

Finansiella kostnader och intäkter

 

0

Resultat efter finansiella poster

 

-18 000

Årets resultat

 

-18 000

 

Resultaträkning per resultatenhet budget 2019

Resultatenhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

Medlemsavgifter

257 000

-187 000

+70 000

Funktionärer

0

-14 000

-14 000

Expedition (se not)

0

-40 000

-40 000

Lathunden

44 000

-13 000

+31 000

Månadsnytt

15 000

-41 000

-26 000

Månadsmöten

22 000

-25 000

-5 000

Vetgiriga Veteraner

16 000

-18 000

-2 000

Klubbaktiviteter, funktionärsträff

 0

-4 000

-4 000

Sektioner

1 000

-2 000

-1 000

Träffen, verksamhet

8 000

-2 000

+6 000

Träffen, lokal

0

-35 000

-35 000

Researrangemang gm resegruppen

70 000

-70 000

0

Summa verksamhetens resultat före finansiella poster

 

433 000

 

-451 000

 

-18 000

Finansiella kostnader och intäkter

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

433 000

-451 000

-18 000

Årets resultat

 

 

-18 000

 

Specifikation till not Expedition

Kontorsinventarier                              5 000

Kontorsmaterial                                  6 000

Förbrukningsmaterial                            600

Telefon och datakommunikation      11 000

Portokostnader                                  10 000

Externa tjänster, Visma bokföring     1 500

Uppvaktningar, födelsedagar              5 000

Bankkostnader                                       900

 

Värdefullt – allt ideellt arbete som läggs ned av alla SPF Seniorernas funktionärer

 

 

 

Ekonomi

Historisk statistik åren 2002 – 2018 och plan 2019 över Eget kapital

 

År

Eget kapital

1 januari

Årets överskott (+)/underskott (-)

Eget kapital

31 december

2002

154 081:32

 underskott-32 308:14

 nedskrivning-26 079:41

 avg. förb +174 750:00

270 443:77

2003

270 443:77

-13 178:27

257 265:50

2004

257 265:50

-22 600:25

234 665:25

2005

234 665:25

-46 996:80

187 668:95

2006

187 668:95

+3 941:27

191 610:22

2007

191 610:22

-16 305:81

175 304:41

2008

175 304:41

-27 032:75

148 271:66

2009

148 271:66

-9 159:92

139 111:74

2010

139 111:74

-2 087:33

137 024:41

2011

137 024:41

-1 440:20

135 584:21

2012

135 584:21

-323:01

135 261:20

2013

135 261:20

+25 112:06

160 373:26

2014

160 373:26

+23 997:90

184 351:16

2015

184 351:16

+15 377:62

199 728:78

2016

199 728:78

+ 8 680:50

208 409:28

2017

208 409:28

-6 659:14

201 750:14

2018

201 750:14

-1 436:50

200 913:64

2019

200 913:64

-18 000:00

182 913:64

 

Intressant att studera det egna kapitalets utveckling. Statistiken är bara för åren 2002-2018, 17 år.

År 2002 skedde en nedskrivning av fondvärde samt ändring av förbundets debiteringssystem, avgiften krävdes inte in.

År 2017 fyllde föreningen 40 år. Ovanstående uppgifter är hämtat ur respektive års Verksamhetsberättelser.

Leila Raudsaar, kassör

 

Senast ändrad: 7/2 2019