KARLSKOGA

Allmänt

 

Verksamhetsberättelse 2016

 

Redovisning 2016

 

Verksamhetsplan 2017

 

Budget för 2017

 

Stadgar

 

Checklista

 


 

Verksamhetsberättelse 2016

Resultat- och balansräkning 2016

Revisionsberättelse

Förslag till styrelse, revisorer och våra representanter till KPR

Verksamhetsplan 2017

Budget 2017

 

Domarklubba


 

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för SPF Seniorerna Karlskoga, får härmed avge följande berättelse om verksamhet och förvaltning under arbetsåret 1 januari – 31 december 2016.

Styrelse:

 

Ordförande                                      Siv Kanon

Textruta:  Vice ordförande                               Per Aspeli

Sekreterare                                       Lena Kinell t.o.m april

Sekreterare                                       Gunnel Carlstedt fr maj

Kassör                                              Leila Raudsaar

 

Övriga ordinarie ledamöter             Sten-Åke Bengtsson

                                                         Valter Jehrn

                                                         Curt Konradsson

                                                         Marianne Leijder

                                                         Anders Lindbäck

                                                         Gunnel Ringman

                                                        

Revisorer                                         Jan Stureborg och Jan Hammarstedt

Revisorsersättare                             Arne Danielsson

 

Valberedning                                   Styrelsen (uppdrag av årsmöte)

 

Kommunens pensionärsråd

Ordinarie                                         Britt-Marie Danielsson och Berit Greek

Ersättare                                          Jan-Olof Forsling och Agneta Wästbjörk

 

Informationsansvarig                      Siv Kanon

Ansvarig utgivare för Månadsnytt  Siv Kanon

 

 

Medlemmar

Medlemsavgiften är 240 kronor varav avgiften till förbundet är 130 kronor per medlem och distriktet 35 kronor per medlem. Kvarstår intäkt på 75 kronor per medlem till föreningen.

 

Förändring i antal                               -71

Förändring i %                                    5,9

Medlemsstatistik:

Ingående 1 januari 2016                1 135

Nya medlemmar                                   14

Åter registrerade                                     2

Tillflyttade                                              6

Frånflyttade                                           -0

Avlidna                                                -57

Avregistrerade                                     -24

Utgående 8 november 2016           1 076

Förändring i antal                               -59

Förändring i %                                   -5,2

 

Medlemsavgifter

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+264 000

+265 440

+1 440

Kostnader

-187 000

-187 275

-275

Netto

+77 000

+78 165

+1 165

 

Avgiften till distrikt och förbund är beräknad på antalet medlemmar den 1 januari 2016 och utgör 187 275 kronor. Återstår reglering med 3 960 kronor, bokförd som skuld till Centrala uppbörden.

 

Funktionärer

Funktionärer

Budget

Bokslut

Avvikelse

Kostnader

-13 000

-11 437

+1 563

Netto

-13 000

-11 437

+1 563

 

Här bokförs kostnaderna för styrelsesammanträden och revision samt omkostnadsersättningen till styrelseledamöterna och valberedningen. Omkostnadsersättningen är för att täcka kostnaderna för bl a telefon och resor. Inga arvoden utgår. Ingen valberedning under året.

 

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden: 20 januari, 17 februari,

16 mars, 13 april, 11 maj, 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 december.

 

Årsmöte 9 februari 2016

Ordinarie årsmöte hölls på Solbringen den 9 februari kl. 14.30. Närvarande drygt 70 medlemmar.

Sten-Åke Bengtsson och Gunnel Ringman förrättade parentationen över de medlemmar som avlidit under året. En tyst minut hölls och därefter sjöngs traditionsenligt psalmen “Härlig är jorden”. Så vidtog årsmötesförhandlingar. Till mötesordförande valdes Christer Lasson. Funktionärer som slutade helt eller delvis avtackades med varsin ”kaffebiljett” till Månadsmöte eller Vetgiriga veteraner.

För underhållningen svarade Leif Lindén.

 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR

SPF-seniorernas ordinarie representanter är Britt-Marie Danielsson och Berit Greek.
Ersättare är Jan-Olof Forsling och Agneta Wästbjörk.

 

Årets fyra KPR-sammanträden har ägt rum i Ekmansdalen som finns i socialförvaltningens nyrenoverade lokaler i Baggängen. Åtta föreningar deltar. Frågor som aktualiserats vid samtliga möten är servicehus, lämpliga bostäder för äldre, kommande byggnationer. Andra ämnen som redogjorts för är bland annat validationsmetoden, demenssjukdomar, nyckelhantering i hemtjänsten och kvalitets-arbetet. Torgets kommande utformning har presenterats och diskuterats. Samtliga föreningar har framfört att busshållplatsen ska finnas kvar, liksom en offentlig toalett och utrymme för traditionell torghandel.

 

Rapporter från varje KPR-sammanträde publiceras i Månadsnytt. Protokollen finns i kommunens hemsida.

 

Distriktsstyrelsen i Örebro

Den stora händelsen var distriktets 40-årsjubileum. För att fira hölls distriktsstämman på Örebro slott. På stämman valdes till ny ordföranden efter Ulf Grell som avsagt sig omval, den tidigare vice ordföranden Gunilla Werneström från Axberg-Ervalla.

Siv Kanon valdes till distriktsstyrelseledamot och Jan-Olof Forsling till valberedningen. Stämmomötet avslutades med middag där förbundsordförande Christina Rogestam deltog. Landshövding Maria Larsson var inbjuden hedersgäst.

I övrigt har distriktet arbetat med ”En förening för alla”. Ett steg har varit att försöka samarbeta i länet när det gäller resor. Tanken är att alla resor som företas i SPF inom länet skall erbjudas alla länets medlemmar. Distriktet har också erbjudit utbildningar till länets föreningar. Många utbildningar handlar om att stärka medlemmarnas hälsa och trygghet. Distriktet har sett som en viktig uppgift att rekrytera fler medlemmar för att få tyngd åt de frågor som organisationen driver för pensionärer.

 

SPF:s Expedition

Samordnare: Gunnel Carlstedt

Övriga funktionärer och ersättare: Ulla Asp, Gunn Andersson, Agneta Lautmann, Kerstin Hjersing, Sussi Larsson, Marita Björndahl.

 

Föreningens expedition på Solbringen har varit bemannad måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00 – 12.00. Expeditionen har varit öppen 7 januari - 12 juni samt 15 augusti - 13 december 2016.

 

Expedition

Budget

Bokslut

Avvikelse

Kostnader:

 

 

 

Kontorsinventarier

-2 000

-145

+1 855

Förbrukningsmaterial

-1 000

0

+1 000

Kontorsmaterial

-7 000

-5 941

+1 059

Telefon och datakommunikation

-10 000

-8 753

+1 247

Portokostnader

-14 000

-13 464

+536

Uppvaktning, födelsedagar

-6 000

-3 664

+2 336

Externa tjänster, Visma bokföring

-1 500

-1 320

+180

Bankkostnader

-1 500

-1 500

+-0

Summa kostnader

-43 000

-34 787

+8 213

 

Telefon och bredbandsavtal är ”Telia Kontor Bas”. Portokostnaden är också en tung kostnadspost. Månadsnytt, drygt 800 st, till landsbygdsmedlemmarna per post. Brevduvorna i tätorten gör ett fantastiskt jobb med utdelningen av Månadsnytt. Inbetalningskorten gällande medlemsavgiften skedde genom förbundet så kallad Central uppbörd utan kostnad.

Textruta:

Födelsedagsuppvaktningar

Födelsedagsuppvaktningar sker för de som fyller 75, 80, 90, och 100 år. 75- och 80-åringar uppvaktas med gratulationskort. 90- och 100-åringar uppvaktas med blommor och besök om så önskas. Annars får de sig tillsänt ett brev med blomstercheckar på samma summa. En kommitté bestående av: Birgitta Eriksson, Gunnel Carlstedt och Mona Holmlund har skött besöken och breven med blomstercheckar.

 

Hemsidan

Föreningen har två hemsidor, en ”lokal” med adressen www.spfkarlskoga.se och en ”regional” som är organiserad av riksorganisationen. Den senare är under omarbetning och inte aktualiserad.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Christer Lasson.

Hemsidans innehåll

Flik                      Underrubrik

Startsida

Verksamhet         Almanackan

Resor

Aktiviteter

Lördagsträffen

Månadsmöten

Vetgiriga veteraner

Cirkelverksamhet

Sport och friskvård

Reserabatter

Allmänt               Verksamhetsberättelse 2015

Redovisning 2015

Budget 2016

Brevduvedistrikt

Stadgar (pdf-fil)

Checklista

Funktionärer

Lathunden (Samma som pappersutgåvan)

Medlemskap

Månadsnytt (pdf-filer)

Protokoll (kräver lösenord)

Almanackan (länk till Verksamhet)

Resor (länk till Verksamhet)

Vår historia

Veteranen (länk)

SPF distrikt (länk)

SPF riks (länk)

Bilder

Bildspel

 

Almanackan fräschas upp månadsvis och andra sidor aktualiseras vid behov.

På startsidan finns en ”flash” med tips om en närliggande aktivitet.

På bildsidan läggs successivt in bilder från olika SPF-aktiviteter och på bildspelssidan finns bildspel t ex från SPF-resor.

 

På startsidan finns en räknare på antal besökare till hemsidan. Sidan har haft totalt 8730 unika besökare. Besöksfrekvensen varierar under olika perioder och är i genomsnitt 3 per dag. Lägst månadssiffra har juli med 50 besök och för augusti till oktober det senaste året ligger månadssiffran på ungefär 130 besök.

 

Lathunden

Ansvarig utgivare: Thomas Hansson

 

Lathunden

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+44 000

+45 700

+1 700

Kostnader

-12 000

-12 500

-500

Netto

+32 000

+33 200

+1 200

 

Lathunden ger föreningen ett ekonomiskt tillskott tack vare annonserna.

 

Medlemstidningen Månadsnytt

Ansvarig utgivare: Siv Kanon

 

Redaktionskommittén har under året bestått av Birgitta Hede, Gunvor Andersson, Per Aspeli, Jan-Olof Forsling, och Majken Lasson. Per Aspeli har varit ansvarig för annonserna. Nytillkomna medlemmar under året är Eva Sandström och Jan Sjögren.

Månadsnytt har under 2016 utkommit med åtta nummer, fyra på våren och fyra på hösten. Antalet sidor har varit 16 och tre nummer har haft färgsidor. Ambitionen har varit att tidningen ska spegla föreningens mål och verksamheter. Medlemmarna får viktig föreningsinformation bl.a. i Almanackan, som ständigt uppdateras. Reportage och reseberättelser liksom kåserier och gåtor är stående inslag.

Vi införde för något år sedan ”Fria Ord” där medlemmarna kan uttrycka sina åsikter, något som dock utnyttjas alltför sällan.

Bo Spåre på Karlskoga Grafiska gör en ovärderlig insats beträffande typografi och layout. Ett tack ska också riktas till de företag som valt att annonsera i tidningen.

 

 

Månadsnytt

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter, annonser

+20 000

+17 740

-2 260

Kostnader

-40 000

-41 100

-1 100

Netto

-20 000

-23 360

-3 360

 

Annonsintäkter blev något lägre än budgeterat. Tryckkostnaden uppgick till 39 400 kronor. Nettokostnaden per tidning uppgick till knappt 3 kronor.

 

Funktionärer: Siv Kanon, Marianne Leijder,  Gunn Andersson,  Anita Karlsson och Gunvor Andersson

Lottförsäljare: Cege och Lena Kinell

Biljettförsäljare: Gudrun Asp och Kerstin Micic

 

Det gångna året har bjudit på 7 träffar enligt formeln tisdag i första jämna vecka i aktuell månad.

Mötena har besökts av mellan 30 och 80 medlemmar.

 

                            Program:

Januari                 Jerker Oscarsson                          Underhållning med sång och musik.

Mars                    Leif Johansson                               Uppträdde som Julia Caesar.

April                    Ove Herlogson                               Resa i Alaska.

Maj                      Lindesbergskören SPF                  Underhållning med sång och musik.

September           Allan Hede                                     Berättade om den skandinaviska bergskedjan.

Oktober               Mats Strandberg                           Imiterade många kända personer.

November           Biscuit Bay Boys                            Spelade jazzmusik och sjöng.

 

Månadsmöten

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+20 000

+19 289

-711

Kostnader

-30 000

-25 626

+4 374

Netto

-10 000

-6 337

+3 663

 

Intäkterna består av bidrag med 2 400 kronor serveringsintäkter 14 040 kronor och lotteriintäkter netto 2 849 kronor. Större kostnader är bl a inköp av bröd, smörgåsar uppgick till 13 099 kronor, lokalhyra 0 kronor, omkostnader för underhållning 11 462 kronor och annonsering 1 065 kronor. Under månadsmöten bokförs även kostnaden årsmötet. Verksamhetsberättelsen trycktes i egen regi på vår expedition.

 

 

Vetgiriga Veteraner

Samordnare och programansvariga 

Gunnel Ringman och Sten-Åke Bengtsson.

 

Under det gångna året har vi haft åtta träffar tisdagar i den 2:a jämna veckan i aktuell månad.  Mötena har hållits i Solbringens matsal, utom i december då vi hade Lucia i Rävåskyrkan.

Deltagarantalet har varierat mellan ca.30 till ca 90 medlemmar.

 

Funktionärer har varit Lillemor Adrian, Britta Kärnhed, Sinikka Westberg och Maj Thiger, som tyvärr avlidit under året.

 

Program:

Januari                        Kerttu Queiroz Flyktingmottagning Den lokala processen

Februari                      Stefan Bergqvist Integration av flyktingar Den lokala processen. 

Mars                           Ove Herlogson Resa till paradiset i Söderhavet – New Ireland, Tabaröarna (Papa Nya Guinea)

April                           Sivert Gustavsson Bofors AB under Andra Världskriget.

September                  Tomas Samuelsson Från Indienordern till Saab Dynamics

Oktober                      Marianne Persson och Kristina Johansson

              Nedsatt Hörsel och Syn.

November                  Helena Frisk Wesström och Susan Jansson

              Bättre hälsa med starka ben.

December                   Karlskoga lucia med tärnor, Hans Jonsson och Per Wärmegård.

                                   Sång, musik och diktläsning.

 

 

Vetgiriga Veteraner

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+16 000

+14 200

-1 800

Kostnader

-18 000

-14 326

+3 674

Netto

-2 000

-126

+1 874

 

Intäkterna består av bidrag med 2 400 kronor och serveringsintäkter med 11 800 kronor. Kostnaderna är bl a hyra av lokal 1 700 kronor (Rävåskyrkan), inköp av bröd och kaffe 7 483 kronor, omkostnader för föredragshållare/underhållning 4 203 kronor och annonsering 940 kronor.

 

Funktionärsträff 22 september

Årets funktionärsträff samlade drygt 40-tal och hölls på Solbringen Ordförande Siv Kanon och övriga i styrelsen, Månadsnytt, expeditionen och Hemsidan berättade kort om sina uppgifter. Sen blev det dags för fika och underhållning, Leif Johansson som ”Zarah Leander” och Per-Olof Grumer spelade piano.

 

Klubbfester, funktionärsträffen

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+-0

+300

+300

Kostnader

-6 000

-3 743

+2 257

Netto

-14 000

-3 443

+2 557

 

Intäkten ett kulturbidrag från Studieförbundet Vuxenskolan. Kostnaderna för funktionärsträffen med kaffe, tårta, lotterivinster och underhållning ”Zarah Leander” uppgick till 3 743 kronor.

 

Friskvård

Samordnare: Lena Kinell.

Bildresultat för clipart gymnastikUnder rubriken friskvård samlas en rad aktiviteter nedan. Alla grupperna sköter tillsammans med sina ledare sina aktiviteter själva.

 

Biljard. Gunnar Eriksson har varit ansvarig. En grupp om 4-5 personer träffas för biljardspel på Solbringen två gånger i veckan (tisdag och fredag). Den sista fredagen i månaden går man oftast ut på någon restaurang för gemensam lunch. Biljard ger motion, om än lindrig sådan, och god social gemenskap. Nya deltagare är mycket välkomna.

 

Bowling. Ett 30-tal SPF-medlemmar, både herrar och damer, deltar regelbundet i pensionärsbowlingen i Karlskoga. De ingår i Pensionärernas bowlingklubb, PBK Strike, som har ca 120 medlemmar, och är öppen för alla pensionärer, organiserade såväl som icke organiserade. Man bedriver en omfattande tävlingsverksamhet. Bertil Dunby är SPF:s kontaktman och nya intresserade är välkomna att vända sig till honom för att få information.

Ur friskvårdssynpunkt är bowlingen ett bra motionsalternativ under höst- och vintersäsongen och skapar en social samvaro med andra pensionärer. Spelet kan bedrivas högt upp i åldrarna och är inte så lätt som det ser ut men liksom i alla andra sporter, övning ger färdighet.

 

Bridge. Många SPF-are spelar bridge. Fem grupper spelar vid fem tillfällen varje vecka. Ledare är Sven Olsson, Nils-Holger Adolfsson och Yngve Eriksson. Vid speltillfällena spelas i allmänhet vid 4 bord, d.v.s. 16 deltagare, i någon grupp 20 deltagare. Vid behov tar man in reserver som vartefter slussas in i verksamheten.

 

Easyline (träning kondition och styrka) på Träningslagret. Under året har man haft fem träningsgrupper som samlat totalt ca 120 deltagare. Grupperna är öppna för alla pensionärer, organiserade såväl som icke organiserade. Två personer administrerar verksamheten, Ingalill Ericson och Ulla Forsling. En mycket uppskattad aktivitet varigenom vänner och bekanta hela tiden fyller på grupperna.

 

Se hela bildenGolf. Golfsäsongen 2016 är nu över och det har varit mindre deltagare än förutvarande år, så samordnaren vet inte hur länge det går att fortsätta. Vi har spelat från 28/4 till 16/9. SPF-kannan vanns i år av Inga Svensson med 72 slag netto. Segrade totalt 2016 gjorde Inga Svensson med 128 poäng, 2:a Pekka Kamholm116 poäng, 3:a Håkan Wessman 111 poäng, 4:a Bengt Andersson 88 poäng och 5:a blev Janne Elg 86 poäng. Funktionärer har varit Bengt Andersson (samordnare), Aaro Saukko, Marie-Louise Nauclér, Kjell-Åke Gustavsson, Bert Brogren, Håkan Vessman och Tommy Elfstrand. Sammanställare av resultatlista har varit Göran Malmberg och Leif Herlufsén. Till sist vill vi gärna se fler deltagare.

 

Internationell dans. Ca 14 deltagare har samlats varje fredag kl 9.30 på Nickkällan för att dansa internationella danser. Det innebär förutom fysisk träning även nyttig "hjärngympa" , då det gäller att hålla reda på alla turer i dansen. Därtill glad stämning och trevlig social gemenskap. Ledare är Birgitta Nyqvist.

 

Min musik. Ca 12 deltagare träffas en gång per vecka, torsdagar kl 10-12, på Träffen för att under Agneta Lautmans ledning lyssna på musik, prata om tonsättarna och bakgrunden till musiken. Medlemmarna väljer och presenterar själva det som spelas. Varje medlem står för ett musikprogram under terminen och berättar något om tonsättare, dirigenter och solister.

 

Sittgymnastik Solbringen. Ca 15 deltagare samlas tisdagar kl 10.00. Lili-Ann Regestad leder den fysiska träningen som också innebär en trevlig social samvaro.

 

Stavgång i Aggerudspåret har under året upphört på grund av sjukdom.

 

Stickkafé. Varannan måndag, ojämna veckor, samlas ca 10 damer kl 14-16 till stickkafé på Träffen. Träffarna har blivit mycket uppskattade av deltagarna som tycker det är jätteroligt. Några har slutat av åldersskäl men de ersätts hela tiden av nya deltagare. Vi stickar oss friska säger Gun Dedic, som leder gruppen.

 

Vårutflykten gick i år i Gustaf Frödings fotspår. Den började med ett bildspel som Allan Hede visade på sin gård i Brunskog. Vi åkte sedan iväg och stannade på flera platser med anknytning till Frödings dikter. Lunch åt vi i Mangskog på Gate Gästgiveri och därifrån gick färden till Arvika och Rackstadmuseet. Några deltagare avslutade dagen med att bese Brunskogs kyrka.

Höstutflykten blev en vandring i Murstensdalen, länets vildaste naturreservat. Den blev en verklig naturupplevelse.

 

Trafik och Säkerhet

Ansvarig: Per Aspeli

Eftersom vår förening är medlem i Karlskoga Trafiksäkerhetsråd (KTSR) och Per är tillika ordförande i Försvarets Motorklubb (FMK) i Karlskoga, så har han dels deltagit i ett KTSR medlemsmöte och dels varit Funktionär vid St Villingens rastplats en dag. Dessutom har våra medlemmar deltagit i en bilskolekväll på Solbringen med temat trafiknykterhet mm.

Några SPF medlemmar har deltagit i, av FMK anordnade besök, vid Däckson i Karlskoga, Bäckhammars bruk och Husbilslandet samt Munktells museum i Eskilstuna.

 

Per bidrog i Månadsnytt nr 1 år 2016 med en artikel ”Trafik och Säkerhet” och nr 6 år 2016 fanns en artikel ”Reflexera i mörkret!” samt nr 8 var ledaren fokuserad på säkerhet i hemmet mm. 2017 kommer Per att rapportera om ytterligare tips.

 

Studiecirkelverksamhet

Under verksamhetsåret har följande studiecirklar genomförts i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan:

 

Litteraturcirkel                     

Cirkelledare: Agneta Lautmann      8 deltagare

Polen, Andra världskriget förintelsen och Krakow

Cirkelledare: Lars Malmros            17 deltagare

 

Mässor och utställningar

Ansvarig: Curt Konradsson

Vi har under år 2016 medverkat med utställningsskärmar och information vid följande aktiviteter:

-        Under vecka 4 fanns vi på ICA Maxi under tre dagar.

-        Under vecka 8 fanns vi på COOP FORUM under tre dagar.

-        Under vecka 10 fanns vi hela veckan på Biblioteket.

-        Den 11 maj deltog vi i Vårmarknaden på Karlskoga Lasarett.

-        Vid funktionärsträffen på Solbringen 22 september var skärmarna på plats.

-        Den 7 oktober medverkade vi vid äldredagen i Folkets Hus.

-     Den 10 oktober medverkade vi vid en mässa i Folkets hus om tekniker som kan göra livet enklare, bl a betaltjänster.

 

Aktiviteter

Sektioner inkl aktiviteter

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter, bidrag SV

+1 000

+300

-700

Kostnader

-2 000

-768

+1 232

Netto

-1 000

-468

+532

 

Här bokförs kostnader och intäkter för bl a friskvård, och olika former av aktiviteter, trafik, studieverksamhet.

 

Flera lyckade satsningar vårutflykt i spåren av Gustav Frödings den 19 maj med Allan Hede m fl och höstutflykt till Murstensdalen den 19 september med Jan-Olof Forsling. Naturligtvis också ”Äta bör man … och gärna tillsammans”.

 

Många aktiviteter är i gång men de flesta är ekonomiskt självfinansierade. Kostnad för gravyr i golfens vandringsbägare bekostas av föreningen.

 

Verksamhet på Träffen

Samordnare: Styrelsen

Styrelsen har haft ansvaret för genomförandet av möten på Träffen. Under året har det varit vid 3 tillfällen. Bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan har erhållits med 4 110 kronor. Serveringsintäkter har gett 2 865 kronor.

28/4                     En film om demens

16/6                     Information med servering i anslutning till Karlskogakvällen

24/9                     Information och samvaro i samband med Konst Runt Möckeln

 

 

Träffen

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter från verksamheten, hyror

+12 000

+14 4700

+ 2 470

Kostnader för verksamheten

-4 000

-1 589

+2 411

Lokalkostnader

-38 000

-34 186

+3 814

Netto

-30 000

-21 305

+8 695

 

Träffen hyr lokal på Hotellgatan 10 av HSB. Hyreskostnaden uppgick till 32 172 kronor under året.

 

I lokalen försiggår många aktiviteter bl a konstcirklar, Min musik, Mervetarna, Kuggarna, Bridge, Schack, Stickcafé, Kafferepet, Konstutställning, Munskänkarna. Lokalen har även hyrts av andra föreningar och medlemmar. Totalt för uthyrning inkomst 7 495 kronor.

 

Resor

Ansvarig: Marianne Cornelid

Av 6 resor annonserade i Månadsnytt genomfördes 3, övriga 3 genomfördes ej p g a för få anmälda.

 

Tidpunkt                          Resmål                                              Antal deltagare

13/2                                   ”Lady killers” på Oskars teatern              inställd

21/3                                   Påskresa med påskbord                            inställd

15/4                                   Lerbäcksteatern ”Kors i taket”                 26

25/5                                   Ut i det blå                                                20

7/10                                   Wermland opera ”Les miserables”           35

27/11                                  Julbordsresa till Eskilstuna                       inställd

                                           Totalt antal deltagare i årets resor        81

 

 

Reseverksamhet

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+150 000

+55 565

-94 435

Kostnader

-150 000

-56 987

+93 013

Netto

0

-1 422

-1 422

 

Flera av resor ordnade av SPF Seniorerna i distriktet annonserades även i Månadsnytt.

Finansiering

Finansiering

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

0

0

0

 

Två företagskonton varav ett för researrangemang.

Ett placeringskonto med ränta (under året 0-ränta) och fria uttag.

Plusgirokontot avslutades under året.

I balansräkningen kan man utläsa i detalj föreningens banktillgodohavanden mm. Resultat och balansräkning redovisas på sidorna 12 och 13.

 

Slutord

 

Månadsnytt har utkommit med åtta välfyllda och intressanta reportage, några i färg. Tidningen har också låtit omtalats om sig och har väckt intresse från flera håll. Annonsering i tidningen har bekostat en del av tryckningen. Vi har offentliggjort våra arrangemang i Karlskoga Tidnings och Kurirens föreningsmeddelande. Tyvärr så beslöt tidningarna att inte lägre tillhandahålla ”Det händer idag”. Notiser har också sänts in om kommande arrangemang eller genomförda program.  Föreningens ständigt aktuella hemsida har haft många besökare Lathunden och annan information har tilldelats våra medlemmar till stor del med hjälp av våra duktiga och energiska brevduvor. Ett arbete som vi är mycket tacksamma för speciellt nu när portot höjts och annars skulle innebära en stor kostnad.

 

Medlemsmöten och Vetgiriga veteranerna har haft ett intressant och varierat program och i snitt cirka 50 besökare. Många funktionärer mötte upp vid Funktionärsträffen på Solbringen, där det bjöds på underhållning och tårtkalas. Vår föreningslokal Träffen har haft diverse aktiviteter bl a annat har en cirkel som handlade om Krakow under andra världskriget hållits.

 

Den viktiga friskvården har haft kurser och information. En vår- och höstutflykt har skett i Frödings spår i Värmland och en vandring i Myrstensdalen. 

 

Trevliga och intressanta resor har erbjudits och genomförts, några har dock tvingats att ställas in på grund av för få anmälningar.

 

Våra medlemmar har fått viktig information om Trafik och Säkerhet. 

 

Vi har varit värdar för kulturrundan på Solbringen. Vi har funnits med med vår utställning och bemannat SPF bord med informationsmaterial.  

 

Expeditionen har varit bemannad fyra dagar i veckan. Jubilarer har gratulerats med kort och blommor.

 

Antalet nya medlemmar har minskat något då det varit svårt att rekrytera nya medlemmar i samma antal som antalet avlidna och avregistrerade medlemmar.

 

För att åstadkomma allt det som utförts under verksamhetsåret behövs frivilliga som ställer upp. Ett fantastiskt frivilligarbete utförs på olika håll och innan 39:e verksamhetsåret knyts igen Ett STORT TACK till er, alla inbegripna. 

 

Vi ser med tillförsikt fram emot 2017 och ett nytt spännande verksamhetsår.

 


 

Ekonomisk redovisning 2016

Resultaträkning

 

Verksamhetens intäkter:

Not

 

Medlemsavgifter

 

265 440:00

Avgår avgifter till distrikt och förbund

 

- 187 275:00

Deltagaravgifter resor

 

55 565:00

Övriga intäkter

1

111 999:00

Summa intäkter

 

245 729:00

 

 

 

Verksamhetens kostnader:

 

 

Researrangemang

 

- 56 987:00

Övriga verksamhetskostnader

2

-180 061:50

Summa verksamhetens kostnader

 

- 237 048:50

Verksamhetens resultat

 

+8 680:50

Finansiella kostnader och intäkter

 

+-0:00

Resultat efter finansiella poster

 

+8 680:50

Årets resultat

 

+8 680:50

 

 

Resultaträkning per resultatenhet

 

Resultatenhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

Medlemsavgifter

265 440:00

-187 275:00

78 165:00

Funktionärer

0

-11 437:00

-11 437:00

Expedition

0

-34 786:50

-34 786:50

Lathunden

45 700:00

-12 500:00

33 200:00

Månadsnytt

17 740:00

-41 100:00

-23 360:00

Månadsmöten

19 289:00

-25 626:00

-6 337:00

Vetgiriga veteraner

14 200:00

-14 326:00

-126:00

Klubbfester, funktionärsträff

300:00

-3 743:00

-3 443:00

Sektioner, aktiviteter

300:00

-768:00

-468:00

Träffen, verksamhet

14 470:00

-1 589:00

12 881:00

Träffen, lokal

0

-34 186:00

-34 186:00

Researrangemang gm resekommittén

55 565:00

-56 987:00

-1 422:00

Summa verksamhetens resultat före finansiella poster

 

433 004:00

 

-424 323:50

 

+8 650:50

Finansiella kostnader och intäkter

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

433 004:00

-424 323:50

+8 650:50

Årets resultat

 

 

+8 650:50

 

Medlemsstatistik

1 januari 2016                                                  1 135

31 december 2016 (ej exakt siffra)            ca 1 065

 

 

Balansräkning

 

Tillgångar

2016-12-31

2015-12-31

Fordringar

1 495:00

525:00

Huvudkassa

4 014:00

1 471:00

Handkassa resor

500:00

360:00

Plusgiro 94 41 25-4

0:00

27 444:04

Swedbank 914 866 141-7

20 107:84

2 180:30

Swedbank 924 159 642-9 (resor)

4 961:00

5 097:00

Swedbank placeringskonto

182 771:44

165 771:44

Summa tillgångar

213 849:28

202 848:78

 

 

 

Skulder och eget kapital

 

 

Skuld, förbetalda medlemsavgifter

480:00

3 120:00

Kortfristiga skulder

4 960:00

0:00

Eget kapital

199 728:78

184 351:16

Årets resultat

+8 680:50

+15 377:62

Summa skulder och eget kapital

213 849:28

202 848:78

 

 

Specifikation till noter i resultaträkning

Not 1

Övriga intäkter:

Bidrag                                                           9 510:00

Annonsintäkter                                           63 440:00

Uthyrning                                                     7 495:00

Inträde, servering, lotterier                         31 554:00

 

Not 2

Övriga verksamhetskostnader:

Lokalhyra                                                   33 872:00

Förbrukningsinventarier                                  145:00

Förbrukningsmaterial                                   4 967:00

 

 
Kurs- och resekostnader                               3 463:00

Annonsering                                                 2 419:00

Tryckkostnader                                           51 900:00

Representation, uppvaktning, gåvor           10 233:00

Kontorsmaterial                                            5 941:00

Tele och datakommunikation                     10 072:50

Porto, posten                                               13 464:00

Bankkostnader, försäkring                           3 514:00

Externa tjänster                                           18 101:00

Medlemsavgift andra organisation                  200:00

Omkostnadsersättning funktionärer             7 000:00

Omkostnadsersättning underhållning         14 770:00

  

Styrelsens förberedande förslag, som i fråga om punkt 1 – 5 redovisas i Verksamhetsberättelsen som underlag för val på årsmötet. Ingen valberedning vald, styrelsens uppdrag.

Resterande förslag väljs (fastställs) av styrelsen för att sedan redovisas i Lathunden.

(I Lathunden anges lämpligen även tidpunkt för mötena, t.ex. Månadsmöten.)

 

1.                     Antal styrelseledamöter, stadgeändring – styrelsens förslag

Antalet styrelseledamöter skall vara 11. En mandatperiod av 2 år tillämpas om möjligt med nyval (omval) av halva styrelsen varje år. Dock väljs ordförande för ett år i taget.

 

2.                     Ordförande

Siv Kanon                  Omval – 1 år

 

3.                     Övriga styrelseledamöter

Textruta:  Per Aspeli                              Vald till 2018

Leila Raudsaar                       Vald till 2018

Valter Jehrn                            Vald till 2018

Sten-Åke Bengtsson              Vald till 2018

Gunnel Ringman                   Vald till 2018

Anders Lindbäck                   Omval – 2 år

Lena Kinell                            Omval – 2 år

Curt Konradsson                    Omval – 2 å

Marianne Leijder                   Omval – 2 år

Gunnel Carlstedt                   Omval – 2 år

 

 

4.                     Revisorer och revisorsersättare

Revisorer

Jan Stureborg                         Omval – 1 år

Jan Hammarstedt                   Omval – 1 år

Ersättare

Arne Danielsson                    Omval – 1år

 

 

5.                     Kommunens pensionärsråd (våra representanter)

Ordinarie

Britt-Marie Danielsson          Omval – 1 år

Berit Greek                            Omval – 1 år

 

Ersättare

Jan-Olof Forsling                  Omval – 1 år

Agneta Wästbjörk                 Omval – 1 år

 


 

Verksamhetsplan 2017

Så här säger förbundet: SPF Seniorernas ledord är INFLYTANDE, VALFRIHET, LIVSKVALITET. Detta ska genomsyra allt vårt arbete på riksplanet, i distrikt och i föreningar.

 

§ 2 Ändamål (enligt våra stadgar)

Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att

·     informera medlemmarna i frågor som berör dem

·       verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna

·     tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR

·     aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap

·      i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

 

Hur når vi målen – medlen

·     Erbjuda medlemmarna god och nyttig information vid våra Månadsmöten och Vetgiriga veteraner. Lathunden, med mycket nyttig information, ska tillställas våra medlemmar. Erbjuda våra medlemmar en aktuell och informativ Hemsida. Vår tidning Månadsnytt, som utkommer med 8 nummer, innehåller olika erbjudanden om resor, aktiviteter, reportage mm. Verka för ett varierat och intressant program på Månadsmöten och Vetgiriga Veteraner så att alla medlemmar kan finna något som passar dem.

·     Verka för ökad gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna genom att fortsätta att ordna gemensamma ”äta bör man … och gärna tillsammans”, vår- och höstutflykter, fortsätta vara värdar för Kulturrundan på Solbringen och Lördagsträffar. Vi kommer att vara lyhörda och fånga upp medlemmarnas behov och önskemål om utbildning, aktiviteter och funktionärsarbete. En årlig Funktionärsträff ska ordnas för alla funktionärer inklusive brevduvorna.

·     Tillvarata medlemmarnas/pensionärernas intressen på det lokala planet genom bl.a. deltagande i KPR (Karlskoga Pensionärsråd), erbjuda t.ex. friskvård, som motion, easyline, golf, bridge, stickcafé, kafferepet och sommarutflykter. Likaså erbjuda studiecirklar samt information om trafik- och säkerhet bl. a. genom KTSR (Karlskoga Trafiksäkerhetsråd).

·     Aktivt verka för att locka nya medlemmar bland nyblivna pensionärer. Även värva medlemmar ur den växande gruppen pensionärer av utländsk härkomst. Presentera vår förening och verksamhet genom t.ex. vår utställning på olika platser och sända välkomstbrev.

·     Samverka i distriktets olika strategier/projekt och vara representerade i distriktsstyrelsen i Örebro.

·     Verka för att lokalen Träffen på Hotellgatan användes för egna och olika föreningar som erbjuder intressant verksamhet.

 

Styrelsen


 

Budgetförslag 2017

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter:

 

 

Medlemsavgifter

 

242 000

Avgår avgifter till distrikt och förbund

 

-176 000

Deltagaravgifter resor

 

0

Övriga intäkter

 

113 000

Summa intäkter

 

179 000

 

 

 

Verksamhetens kostnader:

 

 

Researrangemang

 

0

Övriga verksamhetskostnader

 

-204 000

Summa kostnader

 

-204 000

Verksamhetens resultat

 

-25 000

Finansiella kostnader och intäkter

 

0

Resultat efter finansiella poster

 

-25 000

Årets resultat

 

-25 000

 

Resultaträkning per resultatenhet

Resultatenhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

Medlemsavgifter

242 000

-176 000

+66 000

Funktionärer

0

-13 000

-13 000

Expedition (se not)

0

-41 000

-41 000

Lathunden

44 000

-13 000

+31 000

Månadsnytt

20 000

-41 000

-21 000

Månadsmöten

20 000

-30 000

-10 000

Vetgiriga Veteraner

16 000

-18 000

-2 000

Klubbaktiviteter, funktionärsträff

 0

-6 000

-6 000

Sektioner

1 000

-2 000

-1 000

Träffen, verksamhet

12 000

-4 000

+8 000

Träffen, lokal

0

-36 000

-36 000

Researrangemang gm resekommittén

0

0

0

Summa verksamhetens resultat före finansiella poster

 

355 000

 

-380 000

 

-25 000

Finansiella kostnader och intäkter

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

355 000

-380 000

-25 000

Årets resultat

 

 

-25 000

 

Specifikation till not Expedition

Kontorsinventarier                              1 000

Kontorsmaterial                                  7 000

Förbrukningsmaterial                            500

Telefon och datakommunikation      10 000

Portokostnader                                  15 000

Externa tjänster, Visma bokföring     1 500

Uppvaktningar, födelsedagar              5 100

Bankkostnader                                       900

 

Värdefullt – allt ideellt arbete som läggs ned av alla SPF Seniorernas funktionärer

 

 


 

Senast ändrad: 15/2 2016