KARLSKOGA

Allmänt

 

Verksamhetsberättelse 2017

 

Redovisning 2017

 

Verksamhetsplan 2018

 

Budget för 2018

 

Stadgar

 

Checklista

 

Resultat- och balansräkning 2017

Revisionsberättelse

Förslag till styrelse, revisorer och våra representanter till KPR

Verksamhetsplan 2018

 


Årsmöte 6 februari 2018

Solbringen

 

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för SPF Seniorerna Karlskoga, får härmed avge följande berättelse om verksamhet och förvaltning under arbetsåret 1 januari – 31 december 2017.

Styrelse:

 

Ordförande                                      Siv Kanon

Vice ordförande                               Per Aspeli

Sekreterare                                      Gunnel Carlstedt

Kassör                                              Leila Raudsaar

 

Övriga ordinarie ledamöter             Lena Kinell

                                                         Sten-Åke Bengtsson

                                                         Valter Jehrn

                                                         Curt Konradsson

                                                         Marianne Leijder

                                                         Anders Lindbäck

                                                         Gunnel Ringman

 

Revisorer                                         Jan Stureborg och Jan Hammarstedt

Revisorsersättare                             Arne Danielsson

 

Valberedning                                   Styrelsen (uppdrag av årsmöte)

 

Kommunens pensionärsråd

Ordinarie                                         Britt-Marie Danielsson och Berit Greek

Ersättare                                          Jan-Olof Forsling och Agneta Wästbjörk

 

Informationsansvarig                      Siv Kanon

Ansvarig utgivare för Månadsnytt  Siv Kanon

 

Medlemmar

Medlemsavgiften är 240 kronor varav avgiften till förbundet är 130 kronor per medlem och distriktet 35 kronor per medlem. Kvarstår intäkt på 75 kronor per medlem till föreningen.

 

Medlemsstatistik:

Ingående 1 januari 2017                1 065

Nya medlemmar                                   30

Avlidna                                                -47

Övrigt, avregistrerade                          -34

Utgående 23 november 2017         1 014

Förändring i antal                               -51

Förändring i %                                 -4,79

 

 

Medlemsantalet utgående 31 december är 1 009. Ovanstående statistik är utsänt från distriktet baserat på 23 november.

 

 

Medlemsavgifter

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+242 000

+251 280

+9 280

Kostnader

-176 000

-174 570

+1 430

Netto

+66 000

+76 710

+10 710

 

Avgiften till distrikt och förbund är beräknad på antalet medlemmar den 1 januari 2017 och utgör 175 725 kronor samt återfört 1 155 kronor (7 st medlemmar skuld från 2016). Återstår reglering med 3 465 kronor (21 avregistrerade medlemmar efter 1 oktober), bokförd som skuld till Centrala uppbörden.

 

Funktionärer

Funktionärer

Budget

Bokslut

Avvikelse

Kostnader

-13 000

-12 321

+679

Netto

-13 000

-12 321

+679

 

Här bokförs kostnaderna för styrelsesammanträden och revision samt omkostnadsersättningen till styrelseledamöterna och valberedningen. Omkostnadsersättningen är för att täcka kostnaderna för bl a telefon och resor. Inga arvoden utgår. Ingen valberedning under året.

 

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden: 18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 13 september, 11 oktober, 8 november och 6 december.

 

Årsmöte 7 februari 2017

Ordinarie årsmöte hölls på Solbringen den 7 februari kl. 14.30. Närvarande 69 medlemmar.

Leila Raudsaar och Lena Kinellförrättade parentationen över de medlemmar som avlidit under året. En tyst minut hölls och därefter sjöngs traditionsenligt psalmen “Härlig är jorden”. Så vidtog årsmötesförhandlingar. Till mötesordförande valdes Agneta Wästbjörk.

För underhållningen svarade Bisquit Bay Boys Light.

 

Kommunala Pensionärs Rådet, KPR

SPF-seniorernas ordinarie representanter är Britt-Marie Danielsson och Berit Greek.

Ersättare är Jan-Olof Forsling och Agneta Wästbjörk.

 

Åtta pensionärsföreningar deltar i de fyra möten som Socialförvaltningen kallar till. Pensionärsrådet hör till samtliga förvaltningar i kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i varje möte. Folkhälsoförvaltningen kallar till eget matråd två gånger per år. Bostäder, äldreplan, välfärdsteknik, torgets utformning och trafikfrågor har aktualiserats hela året.

 

Rapporter från varje KPR-sammanträde publiceras i Månadsnytt. Protokollen finns i kommunens hemsida.

 

Distriktsstyrelsen i Örebro

Den 29 mars hade distriktet sin årsstämma. Stämman var förlagd till Hällefors.

Från Karlskoga deltog 10 personer.

 

Som gästföreläsare hade inbjudits Carl jan Granqvist. Han höll ett mycket inspirerande föredrag om matkvalitet. Carl Jan påpekade hur viktigt maten är som en svensk exportprodukt. En annan programpunkt var när kommunalrådet Christina Johansson presenterade två eldsjälar som arbetade med förbättringar inom äldrevården. Dessa två berättade om den äldreplan som man gjort i kommunen Äldreplanen hade verkligen höjt kvaliteten på äldrevården.

 

Ordföranden Gunilla Wernerström omvaldes. Från SPF Seniorerna Karlskoga omvaldes Siv Kanon. Jan-Olof Forsling också från Karlskoga invaldes i valberedningen.

 

I övrigt har distriktet inbjudit till diverse inspirationsdagar. Allt för att ge föreningarna verktyg för att i föreningarna ha program som lockar nya medlemmar och för att behålla redan medlemmar.

 

SPF:s Expedition

Samordnare: Gunnel Carlstedt

Övriga funktionärer och ersättare: Ulla Asp, Gunn Andersson, Agneta Lautmann, Kerstin Hjersing, Sussi Larsson, Marita Björndahl.

 

Föreningens expedition på Solbringen har varit bemannad måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00 – 12.00. Expeditionen har varit öppen 9 januari - 13 juni samt 17 augusti - 12 december 2017.

 

Expedition

Budget

Bokslut

Avvikelse

Kostnader:

 

 

 

Kontorsinventarier

-1 000

0

+1 000

Förbrukningsmaterial

-500

-10

+490

Kontorsmaterial

-7 000

-6 057

+943

Telefon och datakommunikation

-10 000

-9 769

+231

Portokostnader

-15 000

-14 356

+644

Uppvaktning, födelsedagar

-5 100

-4 593

+507

Externa tjänster, Visma bokföring

-1 500

-1 360

+140

Bankkostnader

-900

-906

-6

Summa kostnader

-41 000

-37 051

+3 949

 

Telefon Telia Bredbandsavtal företag. Portokostnaden är också en tung kostnadspost. Försändelse Företagsbrev och Ekonomibrev borttaget under året. Månadsnytt, drygt 800 st, till landsbygdsmedlemmarna per post. Brevduvorna i tätorten gör ett fantastiskt jobb med utdelningen av Månadsnytt. I vissa områden i tätorten har det även blivit svårt att distribuera för brevduvorna p.g.a. portkoder i många hyresfastigheter. Inbetalningskorten gällande medlemsavgiften skedde genom förbundet så kallad Central uppbörd utan kostnad.

Textruta:

Födelsedagsuppvaktningar

Födelsedagsuppvaktningar sker för de som fyller 75, 80, 90, och 100 år. 75- och 80-åringar uppvaktas med gratulationskort. 90- och 100-åringar uppvaktas med blommor och besök om så önskas. Annars får de sig tillsänt ett brev med blomstercheckar på samma summa. En kommitté bestående av: Birgitta Eriksson, Gunnel Carlstedt och Mona Holmlund har skött besöken och breven med blomstercheckar.

 

Hemsidan

Föreningen har två hemsidor, en ”lokal” med adressen www.spfkarlskoga.se och en ”regional” som är organiserad av riksorganisationen med adressen www.spfseniorerna.se.  Den senare är under omarbetning och inte aktualiserad.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Christer Lasson.

 

Hemsidans innehåll

Flik                      Underrubrik

Startsida

Verksamhet         Almanackan

                            Resor

                            Aktiviteter

                            Lördagsträffen

                            Månadsmöten

                            Vetgiriga veteraner

                            Cirkelverksamhet

                            Sport och friskvård

                            Reserabatter

Allmänt               Verksamhetsberättelse 2016

                            Redovisning 2016

                            Budget 2017

                            Stadgar (pdf-fil)

                            Checklista

Funktionärer

Lathunden (Samma som pappersutgåvan)

Medlemskap

Månadsnytt (pdf-filer)

Protokoll (kräver lösenord)

Almanackan (länk till Verksamhet)

Resor (länk till Verksamhet)

Vår historia

Senioren (länk)

SPF distrikt (länk)

SPF riks (länk)

Bilder

Bildspel

 

Almanackan fräschas upp månadsvis och andra sidor aktualiseras vid behov.

På startsidan finns en ”flash” med tips om en närliggande aktivitet.

På bildsidan läggs successivt in bilder från olika SPF-aktiviteter och på bildspelssidan finns bildspel t ex från SPF-resor.

 

På startsidan finns en räknare på antal besökare till hemsidan. Sidan har haft totalt 8730 unika besökare. Besöksfrekvensen varierar under olika perioder och är i genomsnitt 3 per dag. Lägst månadssiffra har juli med 50 besök och för augusti till oktober det senaste året ligger månadssiffran på ungefär 130 besök.

 

Lathunden

Ansvarig utgivare: Thomas Hansson med hjälp av Tore Olsson och Hans Karlsson.

 

Lathunden

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter, annonser

+44 000

+47 050

+3 050

Kostnader, tryck

-13 000

-12 500

+500

Netto

+31 000

+34 550

+3 550

 

Lathunden ger föreningen ett ekonomiskt tillskott tack vare annonserna som uppgick till 85 st

 

Medlemstidningen Månadsnytt

Ansvarig utgivare: Siv Kanon

 

Redaktionskommittén har under året bestått av Birgitta Hede, Gunvor Andersson(½ året), Per Aspeli, Majken Lasson, Eva Sandström och Jan Sjögren. Per Aspeli har varit ansvarig för annonserna och Jan Sjögren har varit flitig med kameran.

 

Månadsnytt har under året utkommit med åtta nummer, fyra på våren och fyra på hösten. Antalet sidor har oftast varit 16 (tre nr med 12 sidor och ett med 20 sidor). I ett nummer slog vi på stort med 8 färgsidor.

 

Ambitionen har varit att tidningen ska spegla föreningens mål och verksamheter. Medlemmarna får viktig föreningsinformation bl.a. i Almanackan, som ständigt uppdateras. Reportage och reseberättelser liksom kåserier och gåtor är stående inslag.

 

Vi införde för något år sedan ”Fria Ord” där medlemmarna kan uttrycka sina åsikter, något som dock utnyttjas alltför sällan.

 

Bo Spåre på Karlskoga Grafiska gör en ovärderlig insats beträffande typografi och layout. Ett tack ska också riktas till de företag som valt att annonsera i tidningen.

 

Månadsnytt

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter, annonser

+20 000

+14 020

-5 980

Kostnader

-41 000

-37 900

+3 100

Netto

-21 000

-23 880

-2 880

 

Annonsintäkter blev något lägre än budgeterat. Tryckkostnaden uppgick till 35 900 kronor. Nettokostnaden per tidning uppgick till knappt 3 kronor.

Textruta:

Månadsmöten

Samordnare: Siv Kanon och Marianne Leijder.

Funktionärer: Siv Kanon, Marianne Leijder, Anders

Lindbäck, Valter Jehrn, Gunn Andersson, Anita Karlsson och Gunvor Andersson.

Lottförsäljare: Valter Jehrn

Biljettförsäljare: Gudrun Asp och Kerstin Micic

 

Det gångna året har bjudit på 9 träffar inkl. årsmötet enligt formeln tisdag i första jämna vecka i aktuell månad. Mötena har besökts av mellan 30 och 90 medlemmar.

 

                            Program:

Januari                 Torbjörn Karlsson och                  Torbjörn kåserade och Rolf spelade och sjöng.

                            Rolf Rondahl

Februari               Biscuit Bay Boys Light                  (Årsmöte) Spelade och sjöng.

Mars                    Per Henning                                   Spelade och sjöng välbekanta schlagers och visor.

April                    Annika Andreasson                       Från organisationen ”Hela Människan”, som berättade om äldre, alkohol och hälsa.

Maj                      Irene Sangemark                           40-årsjubileum medunderhållning från det glada 50-talet.

September           Åke Holt                                         Underhållning med sång och musik.

Oktober               Per-Olof Johansson                       Underhållning med trollkarlen Mr POLO.

Oktober               Bengt-Ingvars med Anders           Spelade och sjöng välkända schlagers och visor samt berättade en och annan historia.

November           Rune Blidh                                     Mix av egna och andras visor och historier

 

Månadsmöten

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+20 000

+22 806

+2 806

Kostnader

-30 000

-36 316

-6 316

Netto

-10 000

-13 510

-3 510

 

Intäkterna består av bidrag med 2 400 kronor serveringsintäkter 16 680 kronor och lotteriintäkter netto 3 726 kronor. Större kostnader är bl a inköp av bröd, smörgåsar uppgick till 17 063 kronor, omkostnader för underhållning 18 287 kronor och annonsering 966 kronor. Under månadsmöten bokförs även kostnaden årsmötet. Verksamhetsberättelsen trycktes i egen regi på vår expedition.

 

 

Vetgiriga Veteraner

Samordnare och programansvariga: Gunnel Ringman och Sten-Åke Bengtsson.

 

Under det gångna året har vi haft åtta träffar den tredje tisdagen i aktuell månad.  Mötena har hållits i Solbringens matsal, utom i december då vi hade Lucia i Rävåskyrkan.

Deltagarantalet har varierat mellan ca.30 till ca 80 medlemmar.

 

Funktionärer har varit Lillemor Adrian, Britta Kärnhed, Sinikka Westberg.

 

                            Program:

Januari                 Bertil Wall. Archers historia.

Februari               Lars Malmros. Polen och förintelsen. 

Mars                    Kenneth Sundkvist. Mej lurar du inte.

April                    Bengt Rodin. Kajakturer världen runt.

September           Anders Jonsson. Djurlivet i Yellowstone och sumpmarkerna i Florida.

Oktober               Allan Hede, Leif Frid och Kenneth Pettersson. Resa med Hurtigruten.

November           Jerry Tauberman. Villingsberg förr, nu och i framtiden.

December            Karlskoga lucia med tärnor, Kördelux och Hans Jonsson. Sång, musik och diktläsning.

 

Vetgiriga Veteraner

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+16 000

+14 260

-1 740

Kostnader

-18 000

-12 706

+5 294

Netto

-2 000

+1 554

+3 554

 

Intäkterna består av bidrag med 1800 kronor och serveringsintäkter med 12 460 kronor. Kostnaderna är bl a hyra av lokal 1 700 kronor (Rävåskyrkan), inköp av bröd och kaffe 7 201 kronor, omkostnader för föredragshållare/underhållning 2 701 kronor och annonsering 1104 kronor.

 

Funktionärsträff 26 september

Årets funktionärsträff samlade 36 medlemmar och hölls på Solbringen Ordförande Siv Kanon och övriga i styrelsen, Månadsnytt, expeditionen och Hemsidan berättade kort om sina uppgifter. Sen blev det dags för fika och underhållning, Christer Bergsten underhöll med musik och sång.

 

Klubbfester, funktionärsträffen

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter, bidrag

+-0

+300

+300

Kostnader

-6 000

-3 087

+2 913

Netto

-6 000

-2 787

+3 213

 

Intäkten är ett kulturbidrag från Studieförbundet Vuxenskolan. Kostnaderna för funktionärsträffen med kaffe, tårta, lotterivinster och underhållning uppgick till 3 087 kronor.

 

Friskvård

Samordnare: Lena Kinell.

Under rubriken friskvård samlas en rad aktiviteter nedan. Alla grupperna sköter tillsammans med sina ledare sina aktiviteter själva.

 

Biljard. Gunnar Eriksson har varit ansvarig. En grupp om 4-5 personer träffas för biljardspel på Solbringen två gånger i veckan (tisdag och fredag). Den sista fredagen i månaden går man oftast ut på någon restaurang för gemensam lunch. Biljard ger motion, om än lindrig sådan, och god social gemenskap. Nya deltagare är mycket välkomna.

 

Bowling. Ett 30-tal medlemmar, både herrar och damer, deltar regelbundet i pensionärsbowlingen i Karlskoga. De ingår i Pensionärernas bowlingklubb, PBK Strike, som har ca 120 medlemmar, och är öppen för alla pensionärer, organiserade såväl som icke organiserade. Man bedriver en omfattande tävlingsverksamhet. Bertil Dunby är SPF:s kontaktman och nya intresserade är välkomna att vända sig till honom för att få information.

Ur friskvårdssynpunkt är bowlingen ett bra motionsalternativ under höst- och vintersäsongen och skapar en social samvaro med andra pensionärer. Spelet kan bedrivas högt upp i åldrarna och är inte så lätt som det ser ut men liksom i alla andra sporter, övning ger färdighet.

 

Bridge. Många medlemmar spelar bridge. Fem grupper spelar vid fem tillfällen varje vecka. Ledare är Sven Olsson, Nils-Holger Adolfsson och Yngve Eriksson och Johan Essén. Vid speltillfällena spelas i allmänhet vid 4 bord, d.v.s. 16 deltagare, i någon grupp 20 deltagare. Vid behov tar man in reserver som vartefter slussas in i verksamheten.

 

Easyline (träning kondition och styrka) på Träningslagret. Under året har man haft fem träningsgrupper som samlat totalt ca 120 deltagare. Grupperna är öppna för alla pensionärer, organiserade såväl som icke organiserade. Två personer administrerar verksamheten, Ingalill Ericson och Ulla Forsling. En mycket uppskattad aktivitet varigenom vänner och bekanta hela tiden fyller på grupperna.

 

Golf. Golfsäsongen 2017 är nu över och det har varit ett dåligt år sett till hur många som har spelat, vi har varit ett snitt på 10,07 personer som har spelat alla 17 gångerna. Kannan vanns av Pekka Kamholm före undertecknad (Bengt Andersson). Segrade totalt gjorde Håkan Vessman på 137 poäng, 2:a Pekka Kamholm 134 poäng, 3:a Inga Svensson 123 poäng, 4:a Bengt Andersson 92 poäng.

Funktionärer har varit de samma som föregående år. Jag ska samtidigt meddela att jag slutar som samordnare för SPF-golfen. När vi var samlade ställde jag frågan om någon var villig att ta över, så fick jag svaret att ingen var villig till detta, så jag ska be att få tacka för min tid som har varit. Jag har redan lämnat in kassaskrinet på expeditionen så får vi se om någon är villig att ta över. Bengt Andersson

 

Internationell dans. Ca 14 deltagare har samlats varje fredag kl 9.30 på Nickkällan för att dansa internationella danser. Det innebär förutom fysisk träning även nyttig "hjärngympa", då det gäller att hålla reda på alla turer i dansen. Därtill glad stämning och trevlig social gemenskap. Ledare är Birgitta Nyqvist.

 

Min musik. Ca 10 deltagare träffas en gång per vecka, torsdagar kl 10-12, på Träffen för att under Agneta Lautmanns ledning lyssna på musik, prata om tonsättarna och bakgrunden till musiken. Medlemmarna väljer och presenterar själva det som spelas. Varje medlem står för ett musikprogram under terminen och berättar något om tonsättare, dirigenter och solister.

 

Sittgymnastik Solbringen. Ca 18 deltagare samlas tisdagar kl 10.00. Lili-Ann Regestad leder den fysiska träningen som också innebär en trevlig social samvaro.

 

Stickkafé. Varannan måndag, ojämna veckor, samlas ca 10 damer kl 14-16 till stickkafé på Träffen. Träffarna har blivit mycket uppskattade av deltagarna som tycker det är jätteroligt.

Inger Blomkvist är ny ledare för gruppen och vill gärna att fler kommer.

 

Vårutflykten för året inleddes med besök i Allan och Birgitta Hedes gård i Brunskog.

Deltagarna fick uppleva Fryksdalen i Selma Lagerlöfs värld och i verkligheten.

Tossebergsklätten, Rottneros och Mårbacka besöktes.

Planerare och kunnig guide var Allan Hede.

 

Hurtigruten. I slutet av maj gjorde 31 personer från SPF Seniorerna Karlskoga en mycket uppskattad resa från Kirkenes till Bergen.

 

Trafik och Säkerhet

Ansvarig: Per Aspeli

Eftersom vår förening är medlem i Karlskoga Trafiksäkerhetsråd (KTSR) och Per är tillika ordförande i Försvarets Motorklubb (FMK) i Karlskoga, så har han dels deltagit i ett KTSR medlemsmöte och dels varit Funktionär vid St Villingens rastplats en dag. Dessutom har våra medlemmar deltagit i en bilskolekväll på Solbringen med temat ”Blåljus myndigheter”.

Några medlemmar har deltagit i, av FMK anordnade besök, vid Däckson i Karlskoga, Wasa bröd/Måltidens hus och Sprängtekniska museet Karlstad/Volvo-museet i Kil samt Läcköslott/Rörstrands porslinsmuseum i Lidköping och VW-museet i Pålsboda.

 

Per bidrog i Månadsnytt nr 6 2017 med en artikel ”Hur länge får man köra bil?” och ”Vilka regler gäller för elcykel?”. Gunnel Carlstedt har deltagit i en av NTF anordnad endagskurs om ”Äldre i trafiken”. 2018 kommer Per att rapportera om ytterligare tips.

 

Studiecirkelverksamhet

 

Litteraturcirkel

Cirkelledare: Agneta Lautmann

har upphört

 

Mässor och utställningar

Ansvarig: Curt Konradsson

Vi har under år 2017 medverkat med utställningsskärmar och information vid följande aktiviteter:

-        Under vecka 10 fanns vi hela veckan på Biblioteket.

-        Den 10 maj deltog vi i Vårmarknaden på Karlskoga Lasarett.

-        Vid funktionärsträffen på Solbringen 26 september var skärmarna på plats.

-        Den 4 oktober medverkade vi vid äldredagen i Folkets Hus.

 

Aktiviteter

Sektioner inkl aktiviteter

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter, bidrag SV

+1 000

+1 155

+155

Kostnader

-2 000

-1 040

+960

Netto

-1 000

+115

+1 115

 

Här bokförs kostnader och intäkter för bl a friskvård, och olika former av aktiviteter, trafik, studieverksamhet.

 

Vår lyckade satsning vårutflykt i Selma Lagerlöfs värld och i verkligheten den 16 juni samlade 27 deltagare med Allan Hede som ciceron.

 

”Äta bör man …….. och gärna tillsammans” fortsatte under hela året.

 

Många aktiviteter är i gång men de flesta är ekonomiskt självfinansierade. Kostnad för gravyr i golfens vandringsbägare bekostas av föreningen.

 

Verksamhet på Träffen

Träffen

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter från verksamheten, hyror

+12 000

+7 095

-4 905

Kostnader för verksamheten

-4 000

-756

+3 244

Lokalkostnader

-36 000

-33 337

+2 663

Netto

-28 000

-26 998

+1 002

 

Träffen hyr lokal på Hotellgatan 10 av HSB. Hyreskostnaden uppgick till 33 337 kronor under året.

 

I lokalen försiggår många aktiviteter bl a konstcirklar, Min musik, Mervetarna, Kuggarna, Bridge, Schack, Stickcafé och Munskänkarna. Lokalen har även hyrts av andra föreningar och medlemmar. Totalt för uthyrning inkomst 7 410 kronor.

 

Vissa studiecirkelbidrag erhållna under 2016 har utbetalats vidare under 2017 till respektive cirkelansvarig för att täcka deras omkostnader.

 

Resor

Ansvariga: Siv Kanon, Allan Hede, Britt Strinnholm och Gunnel Carlstedt. Resegruppen bildades hösten 2017.

 

Resegruppens första aktivitet var ”Seansafton”, en mordgåta, som Nolby Teater spelade upp på Prisma den 11 oktober för 28 personer som åt mat mellan akterna och gissade vem mördaren var. Tyvärr gick arrangemanget med förlust för föreningen.

 

Nästa gång ordnade resegruppen en teaterresa till Karlstad. Den 26 november åkte 22 personer med buss till Wermlandsoperan och såg Evig Jul, en mycket rolig föreställning.

 

 

Reseverksamhet

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

+0

+23 470

+23 470

Kostnader

-0

-26 608

-26 608

Netto

0

-3 138

-3 138

 

Flera av resor ordnade av SPF Seniorerna i distriktet annonserades även i Månadsnytt.

Finansiering

Finansiering

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

0

+97

+97

 

Två företagskonton varav ett för ”resor” vilket är avslutat.

Ett placeringskonto med ränta (under året 0-ränta) och fria uttag.

Under året var 100 000 kronor placerad på ett fasträntekonto i 6 månader till en ränta på 0,19% vilket gav drygt 97 kronor.

 

I balansräkningen kan man utläsa i detalj föreningens banktillgodohavanden mm. Resultat- och balansräkning redovisas nedan.

 

 

Slutord

 

Vi inleder slutorden med ett beslut från SPF Seniorernas kongress i Gävle juni 2017. Kongressen beslutade om att ha en värdegrund och den lyder så här:

”SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna. Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens, som finns bland seniorerna. För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla plan, nationellt, regionalt och lokalt.”

 

Vi har jämte övriga pensionärsföreningar varit inbjudna till Karlskoga kommun för att diskutera hur vi äldre vill ha vårt boende i framtiden. Diskussionen skall leda till en enkät som skall delas ut till 12 500 personer 55 år och uppåt. Enkäten skall sedan ligga till grund för planerandet av bostäder i framtiden.

 

Ordförande Siv Kanon och Birgitta Hede intervjuades i SR Örebro P4 ett par gånger om framtiden för restaurangerna på Nickkällan, Bergmästarn och Solbringen och svårigheter med betalning för parkering i Karlskoga.

 

Marianne Cornelid, reseansvarig sedan många år, slutade sitt uppdrag vid årsskiftet 2016/2017. Så småningom fick vi en ”resegrupp” bestående av fyra personer. Trevliga och intressanta resor har erbjudits och genomförts i föreningens och distriktets regi.

 

Vi har varit värdar för Kulturrundorna, 4 på våren och 4 på hösten, på Solbringen.

 

Det 40:e verksamhetsåret har slutförts. Firandet skedde på Månadsmötet i maj med kaffe och tårta. Vi har även arbetat med ”dialogduken” som har till syfte att få oss att tänka till på hur vår förening fungerar. Vad gör vi bra och mindre bra. Allt för att kunna leda och rekrytera nya medlemmar. Ändå har antalet medlemmar hos oss, liksom hos de flesta andra föreningar minskat.

 

Slutligen, vår Verksamhetsberättelse är en sammanställning av vad vår förening SPF Seniorerna Karlskoga har erbjudit och genomfört under året för våra medlemmar.

 

För att åstadkomma allt det som utförts under verksamhetsåret behövs frivilliga som ställer upp. Ett fantastiskt frivilligarbete utförs på olika håll och innan 40:e verksamhetsår knyts igen: ETT STORT TACK till er alla.

 

Styrelsen

 

 

Ekonomisk redovisning 2017

Resultaträkning

 

Verksamhetens intäkter:

Not

 

Medlemsavgifter

 

251 280:00

Avgår avgifter till distrikt och förbund

 

- 174 570:00

Deltagaravgifter resor

 

23 470:00

Övriga intäkter

1

106 686:00

Summa intäkter

 

206 866:00

 

 

 

Verksamhetens kostnader:

 

 

Researrangemang

 

- 26 608:00

Övriga verksamhetskostnader

2

-187 014:25

Summa verksamhetens kostnader

 

- 213 622:25

Verksamhetens resultat

 

-6 756:25

Finansiella kostnader och intäkter

 

+-97:11

Resultat efter finansiella poster

 

-6 659:14

Årets resultat

 

-6 659:14

 

Resultaträkning per resultatenhet

 

Resultatenhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

Medlemsavgifter

251 280:00

-174 570:00

76 710:00

Funktionärer

0

-12 321:00

-12 321:00

Expedition

0

-37 051:25

-37 051:25

Lathunden

47 050:00

-12 500:00

34 550:00

Månadsnytt

14 020:00

-37 900:00

-23 880:00

Månadsmöten

22 806:00

-36 316:00

-13 510:00

Vetgiriga veteraner

14 260:00

-12 706:00

1 554:00

Klubbfester, funktionärsträff

300:00

-3 087:00

-2 787:00

Sektioner, aktiviteter

1 155:00

-1 040:00

115:00

Träffen, verksamhet

7 095:00

-756:00

6 339:00

Träffen, lokal

0

-33 337:00

-33 337:00

Researrangemang gm resegruppen

23 470:00

-26 608:00

-3 138:00

Summa verksamhetens resultat före finansiella poster

 

381 436:00

 

-388 192:25

 

-6 756:25

Finansiella kostnader och intäkter

97:11

0

97:11

Resultat efter finansiella poster

381 533:11

-388 192:25

-6 659:14

Årets resultat

 

 

-6 659:14

 

Medlemsstatistik

1 januari 2017                                                  1 065

31 december 2017                                            1 009

 

Specifikation till noter i resultaträkning

Not 1

Övriga intäkter:

Bidrag                                                           4 350:00

Annonsintäkter                                           61 070:00

Uthyrning                                                     7 410:00

Inträde, servering, lotterier                         33 856:00

 

Not 2

Övriga verksamhetskostnader:

 
Lokalhyra                                                   35 037:00

Förbrukningsinventarier                                      0:00

Förbrukningsmaterial                                   8 402:00

 

 
Kurs- och resekostnader                               3 825:00

Annonsering                                                 2 070:00

Tryckkostnader                                           48 400:00

Representation, uppvaktning, gåvor           11 054:00

Kontorsmaterial                                            6 057:00

Tele och datakommunikation                     11 129:50

Porto, posten                                               14 355:75

Bankkostnader, försäkring                              906:00

Externa tjänster                                           18 680:00

Medlemsavgift andra organisation                  200:00

Omkostnadsersättning funktionärer             8 300:00

Omkostnadsersättning underhållning         18 598:00

 

 

Balansräkning

Tillgångar

2017-12-31

2016-12-31

Fordringar

0:00

1 495:00

Förskott (1)

8 400:00

0:00

Huvudkassa

1 025:00

4 014:00

Handkassa resor

0:00

500:00

Swedbank 914 866 141-7

11 946:59

20 107:84

Swedbank 924 159 642-9 (resor, avslutat)

0:00

4 961:00

Swedbank placeringskonto

185 868:55

182 771:44

Summa tillgångar

207 240:14

213 849:28

 

 

 

Skulder och eget kapital

 

 

Skuld, förbetalda medlemsavgifter

240:00

480:00

Kortfristiga skulder (2)

5 250:00

4 960:00

Eget kapital

208 409:28

199 728:78

Årets resultat

-6 659:14

+8 680:50

Summa skulder och eget kapital

207 240:14

213 849:28

 

(1) Förskott: Inköp av frimärken p.g.a. portohöjning fr. o m. 1 januari 2018

(2) Kortfristiga skulder: Centrala uppbörden 3 465 kronor, ETAB Data 1 785 kronor.

 

 

Revisionsberättelsen

 

Styrelsens förberedande förslag, som i fråga om punkt 1 – 5 redovisas i Verksamhetsberättelsen som underlag för val på årsmötet. Ingen valberedning vald, styrelsens uppdrag.

Resterande förslag väljs (fastställs) av styrelsen för att sedan redovisas i Lathunden.

(I Lathunden anges lämpligen även tidpunkt för mötena, t.ex. Månadsmöten.)

 

1.                     Antal styrelseledamöter, stadgeändring – styrelsens förslag

Antalet styrelseledamöter skall vara 11. En mandatperiod av 2 år tillämpas om möjligt med nyval (omval) av halva styrelsen varje år. Dock väljs ordförande för ett år i taget.

 

2.                                           Ordförande

                            Siv Kanon                                        Omval – 1 år

 

3.                                           Övriga styrelseledamöter

                            Per Aspeli                                        Omval – 2 år

                            Leila Raudsaar                                Omval – 2 år

                            Valter Jehrn                                     Omval – 2 år

                            Sten-Åke Bengtsson                        Omval – 2 år

                            Gunnel Ringman                             Omval – 2 år

                            Anders Lindbäck                             Vald till 2019

                            Lena Kinell                                     Vald till 2019

                            Curt Konradsson                             Vald till 2019

                            Marianne Leijder                             Vald till 2019

                            Gunnel Carlstedt                             Vald till 2019

 

 

4.                     4.                     Revisorer och revisorsersättare

Revisorer

                            Jan Hammarstedt                            Omval – 1 år

                            Ulla Nilsson                                    Nyval – 1 år

Ersättare

                            Arne Danielsson                              Omval – 1år

 

 

5.                                           Kommunens pensionärsråd (våra representanter)

Ordinarie

                            Britt-Marie Danielsson                   Omval – 1 år

                            Berit Greek                                      Omval – 1 år

 

Ersättare

                            Jan-Olof Forsling                            Omval – 1 år

                            Agneta Wästbjörk                           Omval – 1 år

 

Verksamhetsplan 2018

§ 1 Så här säger förbundet: SPF Seniorernas ledord är INFLYTANDE, VALFRIHET, LIVSKVALITET. Detta ska genomsyra allt vårt arbete på riksplanet, i distrikt och i föreningar.

 

§ 2 Ändamål (enligt våra stadgar)

Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att

·     informera medlemmarna i frågor som berör dem

·     verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna

·     tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR

·     aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap

·     i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

 

Hur når vi målen – medlen

·     Erbjuda medlemmarna god och nyttig information och verka för ett varierat och intressant program vid våra Månadsmöten och Vetgiriga veteraner. Vår tidning Månadsnytt, som utkommer med 8 nummer, innehåller olika erbjudanden om resor, aktiviteter, reportage mm. Lathunden, med mycket nyttig information, annonsörer som erbjuder sina tjänster och produkter även vissa ger rabatt, ska tillställas våra medlemmar. Erbjuda våra medlemmar en aktuell och informativ Hemsida som också lockar nya medlemmar.

·     Verka för ökad gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna genom att fortsätta att ordna gemensamma ”äta bör man … och gärna tillsammans”, utflykter, fortsätta och vara med och synas vid olika gemensamma aktiviteter som ordnas av olika organisationer där vi har gemensamt budskap. Vi kommer att vara lyhörda och fånga upp medlemmarnas behov och önskemål om utbildning, aktiviteter och funktionärsarbete. En årlig Funktionärsträff ska ordnas för alla funktionärer inklusive brevduvorna.

·     Tillvarata medlemmarnas/pensionärernas intressen på det lokala planet genom bl.a. deltagande i KPR (Karlskoga Pensionärsråd), att fortsätta delta i arbetsgruppen ihop med kommunen med att ta fram underlag för äldres boende, erbjuda t.ex. friskvård, som motion, easyline, golf, bridge, stickcafé, musik mm. Likaså erbjuda studiecirklar som väcker, roar och fördjupar våra sinnen samt information om trafik- och säkerhet bl. a. genom KTSR (Karlskoga Trafiksäkerhetsråd).

·     Aktivt verka för att locka nya medlemmar bland nyblivna pensionärer. Presentera vår förening och verksamhet genom t.ex. vår utställning på olika platser, synas och höras i ”offentliga rummen” och sända välkomstbrev. Föreningens ryggrad är medlemmarna.

·     Samverka i distriktets olika strategier/projekt och vara representerade i distriktsstyrelsen i Örebro.

·     Verka för att lokalen Träffen på Hotellgatan användes för egna och olika föreningar som erbjuder intressant verksamhet.

Förhoppningsvis vill vi att alla medlemmar kan finna något som passar dem.

 

År 2018 är ett valår. Viktigt att vi deltar i de politiska programmen som är antagna av kongressen 2017: Vård och omsorg, Seniorrespekt och Konsumentpolitik.

 

Styrelsen

 

Budgetförslag 2018

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter:

 

 

Medlemsavgifter

 

240 000

Avgår avgifter till distrikt och förbund

 

-166 000

Deltagaravgifter resor

 

50 000

Övriga intäkter

 

107 000

Summa intäkter

 

231 000

 

 

 

Verksamhetens kostnader:

 

 

Researrangemang

 

50 000

Övriga verksamhetskostnader

 

-203 000

Summa kostnader

 

-253 000

Verksamhetens resultat

 

-22 000

Finansiella kostnader och intäkter

 

0

Resultat efter finansiella poster

 

-22 000

Årets resultat

 

-22 000

 

Resultaträkning per resultatenhet budget 2018, förslag

Resultatenhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

Medlemsavgifter

240 000

-166 000

+74 000

Funktionärer

0

-14 000

-14 000

Expedition (se not)

0

-40 000

-40 000

Lathunden

45 000

-13 000

+32 000

Månadsnytt

15 000

-41 000

-26 000

Månadsmöten

22 000

-32 000

-10 000

Vetgiriga Veteraner

16 000

-18 000

-2 000

Klubbaktiviteter, funktionärsträff

 0

-6 000

-6 000

Sektioner

1 000

-2 000

-1 000

Träffen, verksamhet

8 000

-2 000

+6 000

Träffen, lokal

0

-35 000

-35 000

Researrangemang gm resegruppen

50 000

-50 000

0

Summa verksamhetens resultat före finansiella poster

 

397 000

 

-419 000

 

-22 000

Finansiella kostnader och intäkter

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

397 000

-419 000

-22 000

Årets resultat

 

 

-22 000

 

Specifikation till not Expedition

Kontorsinventarier                              1 000

Kontorsmaterial                                  6 300

Förbrukningsmaterial                            400

Telefon och datakommunikation      10 000

Portokostnader                                  15 000

Externa tjänster, Visma bokföring     1 400

Uppvaktningar, födelsedagar              5 000

Bankkostnader                                       900

 

Värdefullt – allt ideellt arbete som läggs ned av alla SPF Seniorernas funktionärer

 

Karlskoga den 17 januari 2018

Styrelsen

 

Ekonomi

Historisk statistik åren 2002 – 2017 över Eget kapital, plan 2018

 

År

Eget kapital

1 januari

Årets överskott (+)/underskott (-)

Eget kapital

31 december

2002

154 081:32

 underskott-32 308:14

 nedskrivning-26 079:41

 avg. förb +174 750:00

270 443:77

2003

270 443:77

-13 178:27

257 265:50

2004

257 265:50

-22 600:25

234 665:25

2005

234 665:25

-46 996:80

187 668:95

2006

187 668:95

+3 941:27

191 610:22

2007

191 610:22

-16 305:81

175 304:41

2008

175 304:41

-27 032:75

148 271:66

2009

148 271:66

-9 159:92

139 111:74

2010

139 111:74

-2 087:33

137 024:41

2011

137 024:41

-1 440:20

135 584:21

2012

135 584:21

-323:01

135 261:20

2013

135 261:20

+25 112:06

160 373:26

2014

160 373:26

+23 997:90

184 351:16

2015

184 351:16

+15 377:62

199 728:78

2016

199 728:78

+ 8 680:50

208 409:28

2017

208 409:28

-6 659:14

201 750:14

2018

201 750:14

-22 000:00

179 750:14

 

Intressant att studera det egna kapitalets utveckling. Statistiken är bara för åren 2002-2017, 16 år.

År 2002 skedde en nedskrivning av fondvärde samt ändring av förbundets debiteringssystem, avgiften krävdes inte in.

År 2017 fyllde föreningen 40 år. Ovanstående uppgifter är hämtat ur respektive års Verksamhetsberättelser.

Leila Raudsaar, kassör

 


 

Senast ändrad: 9/2 2018